Vilka resurser ar viktiga for Sverige idag?

Vilka resurser är viktiga för Sverige idag?

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Energikonsumtionen är hög men användningen av fossila bränslen är förhållandevis låg. Vattenkraften samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten.

Vilka naturresurser används inom djurvård?

Skogen och vattnet är viktiga naturresurser. Det är viktigt att vi får tillgång till rent vatten även i framtiden.

Vilka naturresurser finns i Norden?

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Mer än hälften av Sveriges mark täcks av skog, mest tall och gran. Energin – el och värme kommer från vattenkraft, kärnkraft och importerad olja. Man använder också en del vindkraft.

Vad är naturens resurser?

Lagrade naturresurser är resurser som vi tar från berggrunden. De minskar i omfattning vid varje uttag och vi kan inte skapa fler. Förnybara resurser är växter och djur. Så länge vi behandlar de på ett bra sätt kan de fortsätta växa och föröka sig så de inte tar slut.

Vilka är dagens viktigaste naturresurser?

Vatten är vår viktigaste naturresurs och den resurs vi utvinner mest av. Det är därför viktigt att grundvattnet, sjöar, vattendrag och hav är så rena som möjligt.

Vad finns det för resurser på jorden?

Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser (organiskt material) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler).

Vilka ämnen läser man på naturbruksprogrammet?

Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen betonar sambandet mellan biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper för god produktkvalitet samt för bevarande av miljövärden och biologisk mångfald.

Vilka ämnen läser man i naturbruk?

Naturbruksprogrammet

  • Djurvård. Du lär dig om djur, djurs beteende och behov samt om samspelet mellan djur och människa.
  • Hästhållning. Du lär dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa.
  • Lantbruk.
  • Naturturism.
  • Skogsbruk.
  • Trädgård.
  • Klicka här för programplan!

Vilka naturresurser finns i Finland?

Förutom skogen har Finland få egna naturtillgångar. Förutom en stor skogsindustri hör tillverkning av elektronik och metall- och verkstadsprodukter till de viktigaste näringarna. Största handelspartners är Ryssland, Tyskland och Sverige. En annan viktig näring i Finland är turismen.

Är djur en naturresurs?

Det finns olika typer av naturresurser. Vissa resurser är i princip outtömliga, till exempel strålning från solen. Andra kräver viss skötsel men är förnybara, till exempel vatten, djur och växter. En tredje typ finns det bara en viss mängd av.

Vilka resurser finns det?

Exempel på resurser är arbetskraft, tid, pengar, lokaler, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen