Varfor drabbas Sverige av forsurning?

Varför drabbas Sverige av försurning?

Försurning innebär att sura ämnen tillförs marker och vattendrag i högre takt än de bortförs och därmed höjer koncentrationen av vätejoner. I Sverige är den största källan till detta orsakad av människor genom förbränning av fossila bränslen. Kväveoxider och svaveldioxid är de två ämnena i avgaserna som försurar mest.

Hur påverkas växtligheten i sjön när den blir försurad?

Siktdjupet påverkas om sjön försuras kraftigt, sjön blir klarare på grund av att humusämnena som färgar vattnet brunt fälls ut och sedimenterar på botten. Av växterna påverkas växtplankton (=alger) mest många av dessa är känsliga mot låga pH och försvinner.

Hur påverkas miljön av försurning?

Idag uppskattas att ca 17000 av Sveriges 88000 sjöar är drabbade. Konsekvenserna av det sura nedfallet är betydande: Försurning leder till utdöende av arter och förändrad artsammansättning samt vittring av byggnader, maskiner och kulturarv.

Varför leder försurning inte till övergödning?

Försurningen orsakas främst av det luftburna nedfallet av svavel. Kväveföreningar (kväveoxider och ammoniak) är den viktigaste orsaken till övergödning av naturmiljöer på land och i kustnära hav, men kan också bidra till försurningen. Ytterligare en faktor som bidrar till försurningen är skörd av biomassa, t.

Vad orsakar försurning av sjöar?

Människans bidrag till försurningen är främst orsakad av utsläpp vid förbränning av kol och olja men även det nutida intensiva skogsbruket bidrar. Svavelnedfallet har minskat kraftigt under de senaste 20 åren, framför allt i södra Sverige.

Varför drabbas östra Sverige mindre av försurning?

Det minskade svavelnedfallet har lett till en viss återhämtning från försurningen i sjöar. Det beror på att marken kring sjöar fortfarande är förändrad av tidigare surt nedfall liksom av skogsbruket. Effekterna av tidigare utsläpp kommer att påverka sjöar och vattendrag i många årtionden framöver.

Hur påverkas djur av försurningen?

Försurningen påverkar djurens saltbalans Detta leder till att djuren ständigt förlorar joner via hud och gälar samtidigt som vatten läcker in. För att kompensera detta sker ett aktivt upptag av joner, vilket kräver energi. Sänkningen av pH-värdet medför både en ökad förlust av joner och ett försämrat upptag.

Hur påverkas djur av surt regn?

Surt regn bidrar kraftigt till försurning av sjöar och skogar. Detta medför bland annat att fiskar dör, och att trädens blad torkar ut eller blir gulfärgade före hösten (kloros).

Vilka konsekvenser får försurning av havet?

Förutom effekterna av ett lägre pH i vattnet leder också havsförsurningen till att det finns mindre löst kalk kvar i haven till de djur och växter som använder kalk till sina skal och skelett. Exempel på sådana djur och växter är sjöstjärnor, sjöborrar och koraller.

Vilka lösningar finns det för att förebygga eller minska försurningen i vår miljö?

För att motverka försurningen på sikt behöver vi både minska de globala utsläppen från fossila bränslen och fortsätta att minska regionala utsläpp av svavel- och kväveoxider.

Hur bidrar kväve till försurning?

Kväveoxider (NOx) släpps ut vid all typ av förbränning, vilket beror på en reaktion med det kväve som naturligt finns i luften. Kväve når marken i form av nitrat (NO3), vilket är ett begärligt växtnäringsämne. Kväveoxider bidrar därför bara till försurning i ett läge där vegetationen inte förmår att ta upp mera kväve.

Vad är det som orsakar övergödning?

Övergödning uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor kommer ut i havet. Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön med växtnäringsämnen – som slutligen hamnar i havet. Utsläppen kommer från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, trafik och industrier.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen