Varfor behovs en likabehandlingsplan?

Varför behövs en likabehandlingsplan?

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vad gör BEO?

Kommunens barn- och elevombudsmans främsta uppgift är att fånga upp synpunkter och klagomål från vårdnadshavare när det gäller särskilt stöd, trygghet och likabehandling i de kommunala förskolorna och skolorna.

Vilka är Skolverkets allmänna råd om kränkande behandling?

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. De ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behand- ling.

Vad ska vara med i en likabehandlingsplan?

Alla skolor och förskolor ska enligt skollagen och diskrimineringslagen ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ofta kallas denna plan för ”likabehandlingsplan”. Den ska innehålla förskolans/skolans främjande arbete, förebyggande arbete och åtgärdande arbete.

Vad betyder likabehandling för er?

Men vad innebär likabehandling för oss? Principen om icke-diskriminering handlar om att alla ska vara inkluderade i samhället oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad är en likabehandlingsplan förskola?

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje förskola och skola har en likabehandlingsplan för hur man ska förebygga kränkningar och hur man ska motarbeta mobbning. I planen finns också rutiner för att genast ta hand om den som kränks eller mobbas trots förebyggande insatser.

Vad är Elevombud?

Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen, och hanterar ärenden om kränkande behandling som riktas mot barn och elever. Utbildningsdepartementet genomför just nu en översyn av samtliga skolmyndigheter, där BEO ingår. Därför är anställningen begränsad till en tvåårsperiod.

Vad händer när man har gjort en anmälan till Skolverket?

När vi är klara med vår utredning fattar vi ett beslut som vi skickar till uppgiftslämnaren, huvudmannen och ibland också till rektorn vid skolan eller förskolechefen på förskolan. Om vi kräver att huvudmannen ska vidta åtgärder så kräver vi också att huvudmannen inom viss tid ska redogöra för vad som har åtgärdats.

Vad händer om en elev kränker en lärare?

Arbetsmiljö En undersökning av Lärarnas Riksförbund visar att 16 procent av medlemmarna anser att elever som mobbar och kränker lärare är ett arbetsmiljöproblem. Och våld och hot upplevs bli allt grövre: »Han tog en stol och slog mot mig« berättar en lärare.

Vad kan man anmäla till Skolinspektionen?

Lämna uppgifter till Skolinspektionen Om det är allvarliga problem på en skola och huvudmannen inte gör något åt det, kan du vända dig till oss. Det kan vara problem för ett barn/elev, för flera barn/elever eller för hela skolan. Det är inte säkert att dina uppgifter leder till att Skolinspektionen gör en tillsyn.

Hur kan man arbeta med likabehandlingsplanen?

Likabehandlingsplanen förebygger diskriminering Det första steget i planen är att ha en vision för hur arbetet bör fungera. Därefter bör läget kartläggas med de problemområden som finns. Efter läggs en plan upp, med vem som ska göra vad för att arbetet ska gå till. Slutligen ska arbetet ses över och utvärderas.

Vilka är diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen?

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen