Varfor ar det viktigt att granska makten i Sverige?

Varför är det viktigt att granska makten i Sverige?

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt. Kontrollmakten ska bidra till att regeringen följer lagarna, arbetar effektivt och att medborgarna känner förtroende för den offentliga makten.

Vad menas med riksdagens kontrollmakt?

Riksdagen representerar medborgarna i Sverige och ska kontrollera regeringens och myndighe ternas arbete. Det kallas kontrollmakt och är en granskning i efterhand som ska skydda medbor garna mot maktmissbruk. Riksdagen följer upp beslut och bevakar att skattepengarna används rätt.

Hur hanteras en motion från en riksdagsledamot?

Så behandlas motionerna i riksdagen När en motion kommit in lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för området som motionen tar upp. Exempelvis hänvisas motioner om klimatfrågor till miljö- och jordbruksutskottet. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta.

Vad är riksdagens tre viktigaste uppgifter?

 • Beslutar om lagar. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar.
 • Beslutar om statens budget. Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statens budget.
 • Kontrollerar regeringen. Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete.
 • Arbetar med EU-frågor.

Vad har en talman för uppgift?

Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen. En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister.

Vad menas med JO?

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Vad finns det för utskott i riksdagen?

Varje utskott arbetar med frågor inom ett antal ämnesområden.

 • Arbetsmarknadsutskottet.
 • Civilutskottet.
 • Finansutskottet.
 • Försvarsutskottet.
 • Justitieutskottet.
 • Konstitutionsutskottet.
 • Kulturutskottet.
 • Miljö- och jordbruksutskottet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen