Var finns det mest akermark i Sverige?

Var finns det mest åkermark i Sverige?

Av figur A framgår det att den mesta jordbruksmarken finns i Västra Götalands län och i Skåne län. Sammanlagt finns 1 016 400 hektar jordbruksmark i dessa län. Drygt 49 % av åkermarken i Sverige finns i de fyra länen med mest åkermark.

Hur mycket mark ligger i träda?

Träda är när åkermark inte används till produktion av jordbruksprodukter. Det innebär att marken inte används till odling, skörd eller bete av djur. Träda kan svart (obevuxen) eller bevuxen med sådant som inte skördas till mat eller foder. Arealen i träda är preliminärt 158 900 hektar i år.

Hur många hektar åkermark finns i Sverige?

Sveriges landyta är 407 000 kvadratkilometer eller 40,7 miljoner hektar. Av den ytan är 69 procent skogsmark och 8 procent jordbruksmark. Övriga öppna marker som berg, myrar och naturligt gräsbevuxen mark står för 20 procent. Den bebyggda marken utgör inte mer än 3 procent av Sveriges totala landyta.

Var i Sverige finns det mycket odlingsmark?

Skåne, Halland, Blekinge, Öland och Gotland. Vegetationsperioden är cirka 7 månader. Här odlas framförallt vete, korn, raps och sockerbetor. Man odlar också mycket potatis, ärtor och andra grönsaker.

Hur mycket åkermark finns det i Skåne?

Markanvändningen

Markanvändningen 2015. Antal hektar
Marktyp Antal hektar Skåne län Antal hektar Riket
Åkermark 442 767 2 590 052
Betesmark 55 873 449 842
Skogsmark, produktiv 421 000 23 503 000

Vad kostar 1 hektar åkermark Skåne?

Den mest bördiga åkermarken återfinns i region 1 som motsvarar södra och nordöstra Skåne samt Östergötland. Här låg prisintervallet mellan 215 000 och 510 000 kronor per hektar, när 25 procent av alla försäljningar sorterats bort för att eliminera de allra högsta och lägsta noteringarna.

Kan ligga i träda?

Träda eller träde innebär att åkermark under en period får vila från produktion av grödor. Denna vila kan pågå i ett eller flera år. Trädan är en gammal företeelse och kom till för att marken inte skulle utarmas. Odling av säd år efter år medförde att marken blev helt utarmad så att den blev värdelös för odling.

Hur mycket odlingsmark finns i Sverige?

I Sverige har vi knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Arealen minskar varje år. De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner för att bli vägar, byggnader eller något annat som innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden.

Hur mycket odlingsbar mark har Sverige?

Hur många lantbrukare finns det i Sverige?

Antalet jordbruksföretag uppgick i juni år 2020 till 58 791. Jämfört med 2016 då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes och antalet uppgick till 62 937, är det en minskning om knappt 7 %. Sedan 1990 har antalet jordbruksföretag minskat med 39 %.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen