Var bor en utter?

Var bor en utter?

Uttern är ett rovdjur som till stor del livnär sig på fisk. Den lever nära vatten, vid sjöar och åar, längs kuster och i skärgården. Uttern jagar det som är lättast att fånga.

Var föder Uttern sina ungar?

Den är väl anpassad till ett liv i vatten och fångar sina byten i grunda vatten. Födan består i huvudsak av fisk, men kan variera beroende på lokala förhållanden och tillgång av bytesarter. Vid två års ålder är honorna vanligen könsmogna. Omkring två månader efter parning föder honorna 1-4 ungar i ett gryt nära vatten.

Vart kan man se uttrar?

Uttern har sin utbredning i Europa, Asien och Nordafrika. De flesta uttrarna lever i närheten av sötvatten men kan även leva i marina miljöer som till exempel längs Norges kust, i Skottland och på Shetlandsöarna.

Hur förökar sig uttrar?

Fortplantning. Vid två års ålder är honorna könsmogna och kan para sig. Brunsten inträffar främst under februari-april hos de svenska uttrarna. Efter ca 60 dagars dräktighet föder honan en till sex ungar i ett gryt nära vatten.

Hur lever uttern på vintern?

På vintern slår uttern gärna kana i snön. Detta har tidigare tolkats som lek, men man misstänker att även detta kan vara en form av doftmarkering. På sommaren doftmarkerar den i stället genom att gnida bakkroppen mot marken.

När är uttern aktiv?

Hanen kan ha ett stort revir, och omfatta en eller flera honors revir. Den lämnar spillning för att tala om var den varit. Uttern är mest aktiv nattetid, och är därför svår att få se. Den är en skicklig simmare, och rör sig skuttande på land.

Vem jagar uttrar?

Som hos de flesta däggdjur är dödligheten som störst under de första levnadsåren. Det finns inga kända predatorer på uttrar i Sverige, men i sällsynta fall kan större rovdjur döda uttrar.

Finns utter i Skåne?

I Rönneåsystemet är det gott om utter, och rapporter kommer in från skilda håll i Skåne. Utter har observerats i havet vid Barsebäck, i hamnen vid Kåseberga och vid Ringsjön för att ta några exempel, säger Anders Hallengren, handläggare på länsstyrelsen med placering i Kristianstad.

Vart i Sverige finns det uttrar?

Uttern (Lutra lutra) är ett mårddjur som till stor del lever i vatten (Fig. 1) och som förr förekom allmänt i hela vårt land utom på Gotland (Ahlén och Tjernberg 1996). Även vid kusterna och i skärgårdarna var den vanlig. Uttern kan leva vid alla typer av vatten om föda och vinteröppet vatten finns att tillgå.

Är utter fridlyst?

Ungarna följer modern länge – upp till ett och ett halvt år. Föda: I huvudsak fisk. Äter även grodor, kräftor, sjöfågel och deras ägg, vattensorkar, bisamråttor och små däggdjur. Övrigt: Uttern är alltid fridlyst.

Hur länge kan en utter vara under vattnet?

Uttern är huvudsakligen nattaktiv, men kan även vara i rörelse under dagen i ostörda områden. Den är en skicklig simmare och kan dyka upptill 5 minuter. Vanligtvis är den dock inte under vatten mer än 30 sekunder. På land rör sig uttern skuttande.

Hur ser Utterns bo ut?

Uttern håller sig vanligtvis nära sitt vattenområde. Tidvis, till exempel när den skall flytta från ett flodsystem till ett annat, kan den färdas långa sträckor över land. Den inrättar sin lya i håligheter i strandkanten, gärna med ingången under vatten. Den kan själv gräva ut ett bo, men detta är ovanligt.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen