Vad ska vara med i en diskussion?

Vad ska vara med i en diskussion?

Huvuddelen av diskussionen ska bygga på resultaten (inte upprepa dem) och ta fram det som är viktigt och intressant i dem. Därefter jämförs resultaten med andra studier och diskutera eventuella skillnader. Turordning i diskussionen bör därför vara: Kort sammanfattning av det viktigaste resultatet.

Vad är Delsyfte?

Ett delsyfte är att undersöka om det finns några skillnader i attityder mellan norra (Västerbotten) och södra (Småland) Sverige. Syftet med denna studie var att utifrån Stora Enso Skogs befintliga uppföljningsdata identifiera och analysera faktorer som påverkar driftskostnader för skördare.

Vad är en problembeskrivning?

Att beskriva problemet handlar om att motivera varför det nya förslaget till reglering tas fram. Hand i hand med problembeskrivningen går målformuleringen, alltså vad regleringen ska uppnå.

Hur man skriver en vetenskaplig rapport?

När du skriver ett vetenskapligt arbete är det viktigt att använda språket korrekt. Var tydlig, saklig och neutral i ditt språk. Texten ska inte färgas av personliga åsikter, tankar eller vara pratigt vardaglig. För att texten ska vara trovärdig ska den inte innehålla stavfel, syftningsfel, särskrivningar och talspråk.

Vad innebär en diskussion?

Diskussion är ett samtal eller överläggning mellan människor kring ett ämne eller frågeställning. Ordet kommer från det latinska verbet discutare, där förleden är dis- (isär) och efterleden är quatere (skaka). Det har med tiden fått betydelsen ’undersöka, pröva’. En diskussion kan vara en monolog eller dialog.

Vad ska en konklusion innehålla?

Slutsats / Sammanfattning Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat. Här presenteras och argumenteras för en slutsats baserat på frågeställningen, alternativt en sammanfattning av det man tidigare nämnt i analysen. I denna del får man inte presentera nya fakta.för 6 dagar sedan

Vad betyder avgränsning i en rapport?

Välja ämne och avgränsning Skälet till avgränsningen är att ämnet ska kunna behandlas i sin helhet och utredas ordentligt. Därför kan inte en uppsats ta sig an samma slags ämnen som det skrivs hela böcker om utan vara begränsad till en mindre del inom ämnet och med ett särskilt perspektiv.

Vad är avgränsning rapport?

Genom avgränsningarna kommer utredningen att innehålla vissa aspekter och utesluta andra. I din problemdiskussion bör du därför diskutera ditt problem, och redogöra för motiv till gjorda avgränsningar. I metodmomentet gör du samma sak för överväganden beträffande metodavgränsningar.

Vad skriver man i inledningen av en rapport?

I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Vad skriver man i en problemformulering?

I problemformuleringen ska du formulera ditt problem, som just ordet betyder. Du ska använda dig av källor för att beskriva varför det är intressant och viktigt att studera just det Du ämnar att studera.

Vad ska man tänka på när man skriver en rapport?

Under rubriken ”Resultat” presenterar du dina resultat och det bör tydligt framgå att det är resultaten av din undersökning som presenteras. Det är också viktigt att fundera på hur du tydligast kan åskådliggöra dina resultat – genom diagram, tabeller eller i text.

Hur hittar man en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga artiklar kan du hitta t. ex. genom bibliotekets söktjänst Primo och genom sökningar i referensdatabaser. Du hittar mer information om de olika databaser som är tillgängliga inom SLU i vår databaslista.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen