Vad menas med immateriell service?

Vad menas med immateriell service?

Immateriell, något som inte är av materia. En immateriell tillgång kan till exempel vara en uppfinning, en idé, ett varumärke. Också programvara till datorn är immateriell: man köper inte programvaran utan licenserar i stället rätten att använda den. Immateriella tillgångars rättsstatus regleras av immaterialrätten.

Vad är en immateriell tillgång?

Immateriella tillgångar är sådant som man inte direkt kan ta på med handen men som ändå skapar stora värden. Till exempel en logotyp eller en affärsidé.

Vad är Inkråmsgoodwill?

Vid köp av ett företag/rörelse får skillnaden mellan den betalda ersättningen och det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits, s.k. inkråmsgoodwill, tas upp som en tillgång i balansräkningen. Goodwill kan vara både positiv och negativ.

Vad är Omklassificeringar?

Omklassificeringen till omsättningstillgång ska göras när uthyrningen upphör (BFNAR 2012:1 punkt 4.5). Om företaget beslutar att en omsättningstillgång ska innehas eller brukas stadigvarande i verksamheten ska tillgången omklassificeras till en anläggningstillgång.

Vad är licensrättigheter?

licensrättigheter, goodwill och patent. Immaterialrätten består av fyra områden patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Immateriella tillgångar kan finnas på ett fysiskt föremål som t. En förförmögenhetsrätt delas in i om den är materiell eller immateriell beroende på vad som har störst förmögenhetsvärde.

Vad är immateriell skada?

Med immateriella skador avses sveda, värk eller olägenhet eller lidande som kränkningen av rättigheterna medfört.

Vad är Egenupparbetade immateriella tillgångar?

Med egenupparbetade immateriella tillgångar ska förstås tillgångar som ett företag genom eget arbete upparbetat. Dessa kallas även aktiverat arbete för egen räkning eller aktiverade utvecklingsutgifter. Enligt 4 kap. ÅRL får ett företag som tillgång ta upp utgifter för eget utvecklingsarbete.

Vad är en immateriell anläggningstillgång?

Immateriella anläggningstillgångar En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Om och hur en immateriell tillgång ska redovisas beror till stora delar på om tillgången är förvärvad eller egenupparbetad och vilken normgivning företaget följer.

Är Fusionsgoodwill avdragsgill?

Man har inte avdragsrätt för goodwill som redovisas i en koncernredovisning, s.k. koncerngoodwill. Man får inte heller dra av sådan koncerngoodwill som uppstår i samband med en fusion och som redovisas i årsbokslutet respektive årsredovisningen som s.k. fusionsgoodwill.

Hur avskrivs goodwill?

Löpande bokföring. Anskaffningsvärdet för förvärvad goodwill debiteras normalt konto 1070 Goodwill. Avskrivningar krediteras normalt konto 1079 och debiteras konto 7817 Avskrivningar på goodwill. Avskrivningar ska enligt ÅRL ske över nyttjandeperioden med, som anges ovan, en slags presumtionsregel på 5 år.

Kan en immateriell tillgång vara Omsättningstillgång?

En separat förvärvad programvara redovisas däremot regelmässigt som en immateriell tillgång. Även omsättningstillgångar kan vara immateriella. Så är fallet om företaget avser att sälja den immateriella tillgången i den normala verksamheten.

Vad är tillgångar privatperson?

Tillgångar är de pengar eller resurser som indirekt eller direkt kommer in till företaget eller till en privatperson och har ett ekonomiskt värde. Tillgångarna man som privatperson eller företagare får in kan komma in från olika sorters håll, antingen om man får dem direkt eller om de indirekt kommer in.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen