Vad menas med en jordman?

Vad menas med en jordmån?

Jordmåner kännetecknas av horisonter som oftast är parallella med markytan, och når till 1–2 meters djup. Horisonterna skiljer sig från varandra genom färg, jordartens kornstorlek, struktur, konsistens, porositet och mätbara kemiska, fysikaliska och markbiologiska karaktäristika.

Vilka jordmåner finns?

Jordmånens olika skikt

  • Förna.
  • Humus. Mull. Mår. Torv. Dy.
  • Matjord.
  • Blekjord.
  • Rostjord.
  • Mineraljord.
  • Alv.

Var finns det podsol?

jordmån som förekommer i kalltempererade, fuktiga (humida) klimat, oftast i barrskogsmiljö. Den är Sveriges vanligaste jordmån och utgör c:a 70 % av arealen fast mark. Ordet podsol kommer av ryska pod (under) och zola (aska).

Vad växer på podsol?

Pionjärträd karaktäriseras av snabb tillväxt, hög frosttålighet och god fröspridning. Exempel på pionjärträd är al, asp, björk, sälg och tall. Frö som skördats på fröplantage och används vid skogsodling.

Vad är en jordmån och ge exempel?

Exempel på jordarter är morän, sediment och torv. Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor, vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol (vanligast i barrskog). Jordmånen består av olika lager, så kallade horisonter.

Vad är det för skillnad på jordart och jordmån?

Jordmånen är den översta delen av jordtäcket och ligger ovanpå jordarten. Den skiljer sig från jordarten genom att den påverkats av växtlighet och klimat under lång tid. En jordmån bildas genom biologiska, kemiska och fysikaliska processer i marken. Podsol utvecklas genom att syror bildas vid nedbrytningen av förnan.

Vilka är Sveriges vanligaste jordmåner?

Exempel på jordarter är morän, sediment och torv. Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor, vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol (vanligast i barrskog).

Vad påverkas jordarten av?

Organismerna påverkar marken genom tillförsel och omvandling av organiskt material och genom att påverka markpartiklarnas lagring – markens struktur. Detta sker genom påverkan från rötter och markorganismer. Den organiska substansen tillförs marken som förna. Genom nedbrytning bildas humus.

Vilken är Sveriges vanligaste jordmån?

Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor, vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol (vanligast i barrskog).

Vad är typiskt för en Podsoljord?

Karaktäristik. Podsolen karakteriseras av en vit eller gråaktig urlakningshorisont (E-horisont, även kallad blekjord) som normalt är ca en decimeter tjock, och av en 2–3 dm tjock anrikningshorisont som kan vara röd eller brunsvart (B-horisont, rostjord).

Vad växer på brunjord?

Brunjord finns på slätterna i södra och mellersta Sverige och även i dalsänkor. Där det finns brunjord växer det ofta lövträd. Det som kännetecknar brunjord är att förna snabbt bryts ner till mull tack vare den rika tillgången på saprofyter, som daggmaskar och bakterier.

Vilken jordmån är vanligast i Sverige?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen