Vad kan man anvanda moran till?

Vad kan man använda morän till?

Denna morän är Sveriges i särklass vanligaste jordart. Oftast utnyttjas den till skogsodling. Morän är ofta den helt dominerande jordarten i terrängens högst belägna partier.

Hur har Sveriges Lerslätter bildats?

I Sverige finns stora landområden som varit täckta av vatten men som genom landhöjningen torrlagts. Den nivå som vattnet nådde då det stod som högst brukar kallas den högsta kustlinjen. Genom landhöjningen har dessa forna bottnar torrlagts och utgör i många områden plana lerslätter.

Hur fungerar landhöjning?

Med landhöjning menar vi här jordskorpans återgång till sitt jämviktsläge efter att under den senaste istiden varit belastad med kilometertjock is. När isen började smälta för cirka 20 000 år sedan lättade trycket på jordskorpan och landet började höja sig.

Vad menas med den högsta kustlinjen?

Högsta kustlinjen, HK, visar den högsta nivån i terrängen där strandmärken från det hav, eller de stadier av Östersjön, som täckte delar av landet vid inlandsisens försvinnande, påträffas. Högsta kustlinjen varierar i hela landet. De högsta nivåerna, cirka 289 meter ovan dagens yta, finns i Ångermanland.

Vad finns det för Kornstorlekar i morän?

block (mer än 200 mm)

 • sten (20—200 mm)
 • grus (2—20 mm)
 • sand (0,2—2 mm)
 • mo (0,02—0,2 mm)
 • mjäla (0,002—0,02 mm)
 • ler (mindre än 0,002 mm)
 • finler (mindre än 0,0002 mm)
 • Vad spelar rullstensåsarna för roll för oss i Sverige i dag?

  Vad spelar rullstensåsarna för roll för oss i Sverige i dag? rullstensåserna är viktiga för oss i sverige idag för att det är en av våra viktigaste källor till rent grundvatten. Förklara orden jordmån, podsol, brunjord, förna och humus.

  Hur har bördiga lerjordar bildats?

  När landskapet under högsta kustlinjen var täckt av vatten avsattes stora mängder lera och silt på de djupast belägna bottnarna. De finkorniga sediment som avsattes i samband med inlandsisens avsmältning kallas glaciala, medan de sediment som avsatts därefter kallas postglaciala. Dessa yngsta sediment avsätts än idag.

  Vilka jordarter ingår i huvudgrupp A?

  Exempel på olika jordarter

  • morän.
  • lera.
  • sand.
  • torv.
  • gyttja.
  • kiselgur.
  • dy.

  Hur länge kommer landhöjningen?

  När isen hade försvunnit, minskade landhöjningen till cirka 25 mm/år, och avtog sedan exponentiellt. Landhöjningen beräknas pågå i cirka 10 000 år till. Där landhöjningen idag är som störst kan 50–100 m landhöjning återstå.

  Är ett område som höjt sig?

  Landhöjning är en höjning av jordskorpan jämfört med havsnivån. Den kan vara av olika slag, i områden som varit täckta av inlandsis, bland annat i Skandinavien och Kanada, förekommer postglacial landhöjning. I andra områden, där jordskorpans plattor möts, förekommer orogenisk landhöjning.

  Vad är Postglacial Finsand?

  Älvsediment i norr. Längs Norrlandskusten och i Mellansverige täcks de glaciala sedimenten ofta av sediment, ofta silt och finsand, som har avsatts av de många älvar som finns här. Dessa sediment har bildats i nära anslutning till älvmynningarna.

  Vad menas med Postglacial jordart?

  jordart som avsatts genom omlagring av glaciala jordarter eller genom nybildning efter landisens avsmältning. Hit hör havs- och sjösediment, älv- och svämsediment, vindavlagringar samt torv. Se även jordart.

  Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

  Tillbaka till toppen