Vad innebar det att reflektera?

Vad innebär det att reflektera?

Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. Vanliga exempel är reflexion av ljus-, ljud- och vattenvågor.

Vad är en reflektion av en text?

Reflektion är bryggan mellan tidigare erfarenheter och viljan att utveckla dessa. Genom en medveten reflektion kan erfarenheter, händelser och upplevelser utvecklas till lärdomar och bli en del av din kunskap. När vi uppmärksammar våra tankar, känslor och handlingar ökar vi vår medvetenhet.

Vad är en kritisk reflektion?

Kritisk reflektion innebär att socialarbetare kritiskt granskar de perspektiv, antaganden och emotioner som styr deras arbete samt prövar om de ramar de handlar inom är diskriminerande, förtryckande eller orättfär- diga. Av intresse är också när och i vilka samman- hang socialarbetare har möjlighet att reflektera.

Varför behöver lärare reflektera över vad lärande är?

Genom att reflektera lär sig eleven att se möjligheter istället för hinder vilket bidrar till en positivism och arbetsglädje. De upptäcker även vilka delar de kan klara helt själva och vilka delar de behöver hjälp med.

Vad betyder reflektion på svenska?

Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv.

Vad är bra med reflektion?

Reflektion kan leda till att du förändrar ditt beteende. Att du agerar annorlunda nästa gång händelsen inträffar. Du lär dig något nytt genom att analysera det du just upplevt. Metoden ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av det det du upplevt.

Hur kan man reflektera en text?

Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning. När man ska börja skriva reflektioner blir de ofta, åtminstone inledningsvis, snarare beskrivande än reflekterande. För att kunna utveckla förmågan att reflektera och skriva reflekterande texter kan man behöva stöd på vägen.

Hur skriver man en reflektion om en bok?

Här skriver du en formulering som riktar sig till läsaren. Skriv något som sammanfattar dina tankar om boken och ge ett slags betyg på den. Det kan vara en rekommendation att läsa boken eller en personlig reflektion om varför man ska läsa just den här boken, eller kanske varför den inte är värd att läsas.

Vilka kritiska reflektioner kan göras om forskningens syfte?

De mest relevanta begreppen i forskningen är kritisk reflektion och personlig epistemologi. Jan Fook (2005a) menar att kritisk reflektion hjälper oss att komma underfund med hur vissa bakomliggande antaganden begränsar vårt arbete, så att vi eventuellt kan hitta nya kreativa lösningar.

Vad gör en reflektion ytlig?

Ytligt lärande Anders Bek delar upp reflektion i djup eller ytlig. Djup reflektion stärker lärandet genom att studenterna kopplar ihop innehållet med sina erfarenheter. – Utan reflektion blir lärandet ytligt.

Varför anses Bedömning för lärande viktigt?

När bedömning används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerad i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. Eleverna har också en viktig roll i det arbetet då de i förhållande till ålder, mognad och förutsättningar kan ta eget ansvar för sitt lärande, t.

Hur gör man när man reflekterar?

Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. I en reflektion på den andra nivån skriver du om dina egna åsikter om varför du tänker eller gör som du gör och du ska dessutom försöka förklara orsakerna bakom hur du tänker eller hur du agerar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen