Vad ingar i en forarens ansvar vid transport av farligt gods?

Vad ingår i en förarens ansvar vid transport av farligt gods?

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller annan behörig myndighet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som föreskriver om regler för farligt gods på väg (ADR-S) i Sverige.

Vad är en godsdeklaration?

Godsdeklaration. För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration (dangerous goods declaration) på svenska vid landtransport och vanligtvis på engelska – vid internationell transport. Både avsändaren och transportören ska spara en kopia av detta dokument i tre månader.

Vad reglerar ADR s?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Föreskrifterna som reglerar detta heter ADR-S och RID-S.

Vilka lagar tar upp transport av farligt gods?

Lagen och förordningen om transport av farligt gods är gemensam och gäller för samtliga transportslag. MSB ansvarar för föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och järnväg, medan Transportstyrelsen ansvarar för motsvarande föreskrifter avseende sjö- och lufttransporter.

Vad innefattar begreppet transport av farligt gods?

Inom lagstiftningen för transport av farligt gods innefattar begreppet transport inte bara den fysiska förflyttningen av gods med transportmedel. Begreppet innefattar även lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Vilket språk ska en godsdeklaration vara skriven på?

En godsdeklaration skall skrivas på enbart svenska för inrikestransport och även på engelska, franska eller tyska vid internationell transport.

Vad menas med Tunnelrestriktion?

Indelningen i tunnelkategorierna grundas på tunnlarnas känslighet för olyckor vid transport av farligt gods genom tunneln. I allmänhet tillhör en vägtunnel kategori A och märks då inte ut med ett vägmärke. För vägtunnlar som tillhör tunnelkategori B-E gäller olika tunnelrestriktioner för transport av farligt gods.

Vad innehåller föreskriften ADR-s?

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. ADR-S är i dagligt tal benämningen på MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

Vilka ämnen kräver övervakning?

Transport av farligt gods på väg och järnväg är reglerad i regelverken ADR-S eller RID-S. Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, arsenik, fyrverkerier, sprayburkar, krockkuddar och vatten- förorenande ämnen.

Vilka ADR transporter kräver övervakning?

Bestämmelser om transportskydd finns i såväl lagen (2006:263) om transport av farligt gods som i kapitel 1.10 i MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg (ADR-S1 och RID-S2).

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen