Vad har Hogsta domstolen for uppgift?

Vad har Högsta domstolen för uppgift?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom konkreta mål skapa vägledande avgöranden, s.k. prejudikat. För att domstolen ska ta upp ett mål krävs i regel ett prövningstillstånd. Högsta domstolen beslutar också i fråga om resning, domvilla och olika ärenden.

Vilka uppgifter har Sveriges domstolar?

I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sitt ärende prövat i en domstol. Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Vad är skillnaden mellan de olika domstolarna?

De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl. Mark- och miljödomstolarna handlägger miljö-, plan- och bygg-ärenden. Specialdomstolarna avgör tvister inom olika specialområden, t.

Vilken domstol dömer vad?

De allmänna domstolarna Tingsrätten är första instans. Det finns 48 tingsrätter av varierande storlek (våren 2010). Högsta domstolen är högsta instans. Högsta domstolens dömer huvudsakligen i mål som ska leda rättstillämpningen, det vill säga skapa prejudikat.

Vad är en högsta domstol?

Högsta domstolen är tredje och sista instans av de allmänna domstolarna. För att ett mål ska tas upp av Högsta domstolen krävs i nästan alla fall ett prövningstillstånd. Prövningstillstånd beviljas bara om målet är av betydelse för bedömning av andra mål av liknande karaktär, så kallat prejudikat.

Vad innebär det att få resning?

En ansökan om resning är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska prövas på nytt.

Vilka typer av fall behandlar Arbetsdomstolen?

Allmänt om Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetstvist är en tvist om kollektivavtal eller en annan tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vad består en domstol av?

Till de allmänna domstolarna räknas tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Huvuduppgiften för de allmänna domstolarna är att avgöra tvistemål och brottmål. Förutom sina dömande uppgifter utövar de allmänna domstolarna, främst tingsrätterna, viss offentlig kontroll.

Vad innebär det att domstolarna är indelade i olika instanser?

Till de allmänna domstolarna räknas tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Ursprungligen inskränkte sig domstolarnas uppgifter till att döma i tvister mellan enskilda medborgare och att bestraffa brottslingar. Att avgöra tvistemål och brottmål är alltjämt huvuduppgiften för landets allmänna domstolar.

Vad heter nivåerna i domstolssystemet?

De allmänna domstolarna består av tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

  • Den lägsta instansen (nivån) av allmänna domstolar i Sverige är tingsrätten.
  • Nästa instans är hovrätten.
  • Den högsta instansen i det svenska domstolssystemet är Högsta domstolen som finns i Stockholm.

Hur dömer domstolen?

I en skriftlig dom beskriver tingsrätten både vilka beslut domstolen har fattat och skälen till besluten. Vid huvudförhandling i familjemål dömer en juridiskt utbildad domare tillsammans med tre nämndemän. I övriga tvistemål dömer antingen en eller tre juridiskt utbildade domare.

Vad gör HD?

Högsta domstolen är den sista instansen i brottmål, som mordmål, men också i vissa andra mål. Civilmål, som rättegångar om skulder eller vårdnad, har HD som sista instans. Vid sidan om HD finns det en till högsta domstol: Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen