Vad hander om vi inte sorterar soporna?

Vad händer om vi inte sorterar soporna?

Genom att sortera vårt avfall minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor. Skräp som slängs i naturen (eller på stadens gator) riskerar att läcka farliga ämnen.

Hur mycket energi sparas man på att återvinna aluminiumburkar?

Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med produktion från järnmalm.

Vad bildas det för farliga ämnen från soptippar?

Förbränning av farligt avfall sker till största delen i speciellt anpassade förbränningsanläggningar där energin i avfallet tas tillvara som el eller värme. Rökgaserna som bildas renas med avancerad utrustning medan förbränningsresterna oftast deponeras (läggs på soptipp).

Måste jag källsortera?

Måste jag källsortera? Svar: Producentansvaren innebär att alla har en skyldighet att sortera ut förpackningar, tidningar, elavfall, läkemedel, däck och batterier och lämna till särskild insamling.

Hur många gånger kan man återvinna glas?

Gammalt glas blir nytt glas Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. När återvunnet glas används som råvara krävs 20 procent mindre energi jämfört med ny råvara.

Vilket miljögift kan bildas vid avfallsförbränning?

Avfallsförbränning ger även upphov till utsläpp av tungmetaller såsom bly och kvicksilver, miljögifter såsom dioxiner samt försurande ämnen såsom svaveldioxid.

Vad bildas vid förbränning av plast?

Vid förbränning bildar själva grundmaterialet i princip bara koldioxid och vatten. Plast kan förutom fyllmedel och färgpigment innehålla andra tillsatser – t ex flamskyddsmedel. Energiinnehållet är lägre än för andra plaster vilket beror på att materialet till så stor del består av klor.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen