Vad hander om man bryter mot de manskliga rattigheterna?

Vad händer om man bryter mot de mänskliga rättigheterna?

En stat som bryter mot de mänskliga rättigheterna ska rätta till felet, till exempel genom att ändra ett beslut som rör en person och eventuellt betala skadestånd till personen. Sker inte detta kan den drabbade, efter att först ha försökt med alla inhemska rättsmedel, få sin sak prövad av exempelvis Europadomstolen.

Vad säger FN s deklaration om mänskliga rättigheter om diskriminering?

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Hur kontrollerar FN att medlemsstaterna följer de mänskliga rättigheterna?

Granskningen. Varje konvention har en kommitté som sköter övervakar staternas arbete med konventionen. Varje stat som har ratificerat en konvention är skyldig att kontinuerligt lämna skriftliga rapporter till den aktuella kommittén. Sverige har ratificerat sju av de nio kärnkonventionerna.

Vilka mänskliga rättigheter bryts i Sverige?

Stora utmaningar finns i Sverige idag Utöver ett antal systemfrågor tar den upp våld och diskriminering mot kvinnor; rätten till arbete, bostad, utbildning och hälsa; rättigheter för urfolk, barn och personer med funktionsnedsättning samt hatbrott, hets mot folkgrupp och rasistisk organisering.

När beslutades FN s deklaration om de mänskliga rättigheterna?

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. …

Hur lyder den viktigaste paragrafen i barnkonventionen?

2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling. 12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Vilket syfte har de mänskliga rättigheterna?

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen