Vad hander med Sveriges sopor?

Vad händer med Sveriges sopor?

En stor del av anläggningen utgörs av mellanlager för olika material och vi arbetar på uppdrag åt samtliga materialbolag som ingår i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Det komposterbara avfallet tas om hand på Mältan och transporteras sedan vidare till annan anläggning för att bli biogas och biogödsel.

Vad händer med det som slängs i soppåsen?

Är du duktig på att sortera blir det inte så mycket kvar som måste slängas i den vanliga soppåsen. Det som blir kvar för den vanliga soppåsen kallas restavfall och går till förbränning. Om du inte har möjlighet att ta hand om ditt matavfall på annat sätt kan du slänga även det i den vanliga soppåsen.

Vad händer med osorterat avfall?

När allt som kan återvinnas till nytt material har sorterats bort finns det ändå en del kvar. Det förbränns med energiutvinning. Nästan hälften av avfallet från hushåll i Sverige energiåtervinns.

Vilka negativa effekter kan uppstå med att inte sortera sopor?

Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor. Skräp som slängs i naturen (eller på stadens gator) riskerar att läcka farliga ämnen. Det mesta tar också väldigt lång tid att bryta ner: Glas – 1 miljon år.

Vad händer med brännbara sopor?

Vid avfallsförbränning återvinns energin i avfall. I Sverige finns avfallseldade kraftvärmeverk, som producerar både värme och el, samt värmeverk med enbart värmeproduktion. I kraftvärmeverk överförs värmen från rökgaserna till vatten, som bildar ånga och som i sin tur driver en turbin för elproduktion.

Vart hamnar hushållssopor?

Svar: Sopbilarna har olika fack för olika sopor, men det syns inte utifrån. Materialet körs till olika anläggningar för olika typer av materialåtervinning. Om matrester sorteras ut åker de till rötnings- eller komposteringsanläggningar och soppåsen hamnar på förbränningsanläggningen.

Vad händer med soporna när de hämtas från hushållen?

Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus hämtas varannan vecka. Vanligast är att man har ett 190 liters kärl vid sin fastighet. I soptunnan lägger du väl knutna soppåsar med sorterat restavfall och gröna påsar med utsorterat matavfall. Matavfallet blir till biogas för bussar och näring till åkermark.

Varför jag är med sopsortering?

Genom att sortera dina sopor väl, kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö. Om det mesta kan återvinnas så att det kan bli nya produkter sparar vi både energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Vad är dåligt med avfall?

Dålig avfallshantering bidrar till klimatförändringar och luftföroreningar och påverkar direkt många ekosystem och arter. Markdeponier, som betraktas som den sista utvägen i avfallshierarkin, avger metan, en mycket potent växthusgas som bidrar till klimatförändringen.

Vad gör man t ex med den energi som frigörs då sopor eldas på en förbränningsstation?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen