Vad gora med betesmark?

Vad göra med betesmark?

För att mark ska räknas som betesmark eller slåtteräng ska den vara bevuxen med gräs och örter och du ska sköta den med bete, avslagning eller putsning. När du söker stöd finns det villkor för hur du ska sköta din mark. I miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar ska du till exempel hålla borta igenväxning.

Får man odla på betesmark?

Sverige har gynnsamt klimat för att odla på just betesmark och fodret håller ofta hög och bra kvalitet. Efter första skörden väljer många att låta sina djur beta ute och i Sverige har vi god tillgång på mark jämfört med många andra länder. Det blir mer och mer populärt att åka på kosläpp på våren.

Hur fungerar stödrätter?

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha 1 stödrätt. Stödrätterna gäller för all typ av jordbruksmark som är godkänd för gårdsstöd. De är inte knutna till ett visst skifte.

Hur mycket kan man få i gårdsstöd?

Gårdsstöd: lämnas för all åkermark och betesmark som det finns stödrätter för. Varje stödrätt är värd i storleksordningen 130 euro/hektar. Stöd för unga: Unga lantbrukare cirka 60 euro per hektar för maximalt 90 hektar.

Vad är miljöersättning?

Miljöersättning kan du få både för marker som du sköter om och för gamla betesmarker eller slåtterängar som du vill återskapa genom restaurering. Länsstyrelsen erbjuder rådgivning och utbildningsaktiviteter där du kan få hjälp med hur du kan sköta din mark på ett sätt som gynnar natur och kulturvärden.

Vad är hagmark?

Naturbetesmark insprängd i skogslandskapet eller i anslutning till skogsmark. Mindre än 30 procent kronslutning, glest bestånd, flerskiktat. Hävdas idag genom bete eller så ska betespåverkan vara relativt färsk, ej längre uppehåll än 10 år. Hagmarken innehåller ofta enstaka eller grupper av äldre lövträd.

Får beteshage?

De är cellu- losaomvandlare och ger oss tillgång till energi som vi utan idisslare inte hade kunnat utnyttja. Av betesmark producerar fåren huvudsakligen kött, men även ull, päls och mjölk. Fårens bete ger också ett öppet landskap som gynnar den biologis- ka mångfalden. Det finns olika typer av betesmark.

Vad är naturbetesmarker bra för?

Välskötta naturbetesmarker ger ofta bra foder till sinkor och ungdjur. Här finns skugga från träd och mångfald av gräs och örter. Dessa marker kan också bidra till gårdens intäkter genom de miljöersättningar som finns för skötsel av naturbetesmarker. Naturbeten har varierat näringsinnehåll.

Hur fungerar gårdsstöd?

Gårdsstödet är ett stöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Du kan bara söka gårdsstöd för jordbruksmark som du brukar och sköter. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng.

Hur ser jag mina stödrätter?

På Mina sidor under Min Verksamhet ser du en överblick över alla de stödrätter du har, vare sig de är ägda eller hyrda.

Hur mycket får man i Kompensationsstöd?

Du får fullt kompensationsstöd för areal upp till 200 hektar. Om du har areal inom typ 1, 2 eller 3 får du 80 procent av ersättningen för arealen som överstiger 200 hektar. Om du har mer än 70 hektar mark inom typ 4 så minskar din ersättning.

Hur mycket träda måste man ha?

Lämpliga grödor för träda Vallbaljväxter, till exempel vit- och rödklöver, bör vara högst 10 viktprocent för att inte förväxlas med odling som räknas som produktion. För övriga baljväxter bör viktprocenten vara högst 30 procent.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen