Vad gor avloppssystem?

Vad gör avloppssystem?

Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt. För att hantera avloppsvattnet har vi i Sverige drygt 1 700 reningsverk och totalt 101 000 km avloppsrör, vilket motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn.

Hur och var renas Stockholms avloppsvatten?

I avloppsreningsverken renas avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder innan det släpps ut i Östersjön. Vi har högt ställda krav på avloppsreningen så att vattnet som släpps ut i Östersjön är så rent som möjligt och inte skadar naturen.

Vad händer med vårt avloppsvatten?

När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt gallerrens och slam. Gallerrens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet ger oss både biogas och ett jordliknande gödsel för åkermark. Ett slam med sämre kvalitet kan användas för biogasutvinning men inte till åkermark.

Har avloppsreningsverk?

Allt som vi spolar ner i avloppet transporteras via ledningar till ett avloppsreningsverk. I reningsverket renas spillvattnet (avloppsvattnet) både mekaniskt, kemiskt och biologiskt. När vattnet är färdigrenat kontrolleras det och släpps sedan ut i havsvikar, älvar och åar.

Hur vet jag om mitt avlopp är godkänt?

Naturvårdsverkets tolkning av miljöbalken fungerar som utgångspunkt för vilka krav som ska ställs på ett godkänt avlopp. I den står skrivet att det krävs rening som går längre än slamavskiljning för att behandla avloppsvatten från enskilda avlopp. Funktionskraven för godkända avlopp finns i två nivåer: normal samt hög.

Vart tar vårt avloppsvatten vägen?

Avloppsvatten är inte bara det vi spolar ner i toaletten, utan även det duschvatten, diskvatten och tvättvatten som vi använder. Tillsammans med det vi spolar ner i toaletten går det ner i mindre rör under våra hus och lägenheter och ner i Gryaabs stora tunnlar som är ungefär 13 mil långa.

Hur går reningsprocessen till?

Så här går reningsprocessen till. Mekanisk rening innebär att skräp som spolats ner i avloppet fastnar i ett rensgaller, sand och grus avskiljs också. De fasta partiklarna klumpas ihop med hjälp av fällningskemikalier och får sjunka i stora bassänger. Slammet samlas upp på botten och vattnet leds vidare.

Vart hamnar vårt avloppsvatten?

Vad händer med toapapper?

Reningsverket kan rena vattnet från kiss, bajs och toalettpapper. Tyvärr spolas även skräp som öronpetare och tandkrämstuber ner i toaletter och kommer till reningsverket. Skräpet kan fastna i avloppsrören och göra så det blir stopp och det är både dyrt och besvärligt att fixa.

Finns det ämnen som spåras i våra reningsverk?

Bakterier i den biologiska reningsbassängen renar vattnet från partiklar och ämnen i bajs, kiss och miljömärkta tvättmedel. I avloppsvattnet finns även kväve som är skadligt för hav och sjöar om för mycket släpps ut. Bakterierna kan omvandla kvävet i vattnet till luftkväve som är en gas vi andas.

Vad händer med vattnet efter reningsverket?

I reningsverket renas spillvattnet (avloppsvattnet) både mekaniskt, kemiskt och biologiskt. När vattnet är färdigrenat, kontrolleras det och släpps sedan ut i havsvikar, älvar och åar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen