Vad galler i en tunnel?

Vad gäller i en tunnel?

Tänk på följande när du kör i en tunnel: Kör försiktigt och håll avståndet till framförvarande fordon. Undvik onödiga körfältsbyten. Lyssna på information via radio. Avsluta eventuella mobiltelefonsamtal.

När är du skyldig att sätta ut en varningstriangel?

Sätt ut varningstriangel på ett avstånd av minst 100 meter, gärna längre, så att andra trafikanter varnas. Var försiktig när du sätter ut varningstriangeln. Gå vid sidan av vägen, utanför räcket om det finns ett. Varningstriangel ska alltid sättas ut där den högsta tillåtna hastigheten är högre än 50 km/timmen.

Hur lång måste en tunnel vara?

I Vägverkets tekniska beskrivning av en vägtunnel (Tunnel 2004) förutsätts att konstruktionen är en passage som omges av berg eller i andra fall har en längd av minst 100 meter. En tunnel måste dessutom ha en minsta diameter, annars är det ett rör eller borrhål.

Får jag stanna i en tunnel?

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägport eller tunnel, på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd. Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana.

Vad är Tunnelrestriktion?

Indelningen i tunnelkategorierna grundas på tunnlarnas känslighet för olyckor vid transport av farligt gods genom tunneln. För vägtunnlar som tillhör tunnelkategori B-E gäller olika tunnelrestriktioner för transport av farligt gods.

Får man ha på helljus när man kör om?

Att tänka på vid en omkörning under mörker: Använd helljus så långt det går, men endast tills att ljuset når fram till bilen framför som du ska köra om. Växla om direkt till halvljus så att du inte riskerar att blända framförvarande förare.

Under vilka omständigheter är du skyldig att sätta ut varningstriangeln i samband med ett nödstopp?

Varningstriangel skall sättas ut om du blivit stående på en körbana eller vägren och inte genast kan flytta fordonet. Detta gäller alltid om den tillåtna hastigheten på platsen är högre än 50 km/tim och det är förbjudet att stanna eller parkera.

Har egen varningstriangel?

På vägar där den rådande hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/h (alltså minst 60 km/h) så ska varningstriangeln placeras ut 50-100 meter bakom bilen. Om du har möjlighet, och har en extra varningstriangel, bör du även placera ut en andra varningstriangel i motsatt körriktning.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen