Vad ar vittring och erosion?

Vad är vittring och erosion?

Vittring innebär att bergets struktur förändras av fysikaliska, kemiska eller biologiska processer. Erosion är däremot en rent mekanisk process, som innebär att material på olika sätt, till exempel med hjälp av is, vatten eller vind, rycks loss från berggrunden och transporteras bort.

Vad är en kemisk vittring?

vittring av bergarter och mineral genom att dessa angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejoner (H+) i markvattnet. Vittringen gynnas av hög tillgång på lättvittrade material och organiskt material, samt tillgång på vatten och värme.

Vad är skillnaden mellan mekanisk och kemisk vittring?

Vad är skillnaden mellan mekanisk och kemisk vittring? Vid mekanisk vittring sönderdelas berggrunden utan att den kemiska sammansättningen förändras. Vid kemisk vittring sönderdelas bergarternas mineral som löser sig i markvatten eller bildar en ny kemiska föreningar.

Hur sker en vittring?

Vittring och erosion Med vittring menas den nedbrytning av det fasta berget som sker genom mekanisk och kemisk påverkan. Sprickor i berget vidgas av rötter; vatten i sprickor fryser och utvidgas, vilket leder till frostsprängning; saltutfällning i sprickor i ökenområden kan ha likartad effekt.

Är Solsprängning ett exempel på kemisk vittring?

sönderdelning av bergarter och mineralpartiklar genom hastig uppvärmning och efterföljande nedkylning (temperaturvittring eller solsprängning), volymökning hos vatten vid isbildning i sprickor och liknande (frostsprängning) eller tillväxt av saltkristaller (saltsprängning).

På vilket sätt kan kyla och värme orsaka vittring?

Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, lera eller joner. Magmatiska bergarter som bildas vid låga temperaturer är vanligen vittringsbeständiga, medan de som bildas vid höga temperaturer är mer känsliga.

Vad händer vid kemisk vittring?

De kemiska förändringarna till följd av kemisk vittring innebär upplösning av mineral och bergarter samt nybildning av sekundära mineral.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen