Vad ar Unodc?

Vad är Unodc?

Mandat och verksamhetens inriktning Uppgiften för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), är att bistå FN:s medlemsländer i arbetet mot olagliga droger, brottslighet och terrorism i alla dess former.

Hur arbetar FN mot narkotika?

Syftet med FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) är att hantera frågor som rör kontroll av illegala droger, brottsprevention, människohandel och internationell terrorism i alla dess former. Detta sker bland annat genom forskning och spridning av information.

Vilka är FN s underorgan?

FN:s underorgan. Underorganen är direkt underställda FN och rapporterar om sin verksamhet till ECOSOC och generalförsamlingen. Varje underorgan leds av en chef som utnämns av generalförsamlingen eller FN:s generalsekreterare. Underorganen har egna budgetar och finansieras med bidrag från FN:s medlemsländer.

Vad arbetar FN med idag?

FN:s verksamhet omfattar alla områden av internationell politik och delas traditionellt in i tre stora ämnesblock: Fred, säkerhet och nedrustning. Mänskliga rättigheter och demokrati. Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Vilka organ utgör kärnan i FN arbetet?

FN-organ som arbetar med utveckling

  • UNDP. FN:s utvecklingsprogram UNDP har ett övergripande samordningsansvar för FN:s arbete i fält.
  • UNICEF. FN:s barnfond Unicef var det första underorganet som generalförsamlingen upprättade.
  • UNFPA. FN:s befolkningsfond UNFPA är ett av de minsta underorganen.
  • WFP.
  • UN Women.

Hur arbetar FN för att skapa fred?

FN upprätthåller den internationella freden och säkerheten bland annat genom: förebyggande diplomati och medling; fredsbevarande; fredsbyggande; bekämpning av terrorism och nedrustning. FN har således genom åren bidragit till att lösa av tvister mellan nationer, minska spänningar, förebygga konflikter och strider.

Hur arbetar FN för att nå sina mål?

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt. Läs delmålen och hur FN arbetar med mål 8. Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya innovationer.

Vilka problem har FN att lösa?

FNstadgan anger FN:s uppgifter, befo genheter, arbetsordning och organisation. Den preciserar medlemsländernas rättig heter och skyldigheter gentemot organisa tionen och varandra, och är ett folkrätts ligt instrument eller traktat. Den förbjuder t ex stater att använda våld mot andra stater annat än i självförsvar.

Hur påverkas vi av FN?

Fred säkerhet och nedrustning Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige stärker sin roll inom FN:s arbete för fred och säkerhet och fullföljer internationella åtaganden. En viktig del av vårt påverkansarbete fokuserar därför på ett ökat Svenskt bidrag till FN-insatserna.

Vilka är FN s viktigaste uppgifter?

FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var huvudsyftet när man skrev FN-stadgan 1945.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen