Vad ar syftet med det forebyggande underhallet pa vara broar?

Vad är syftet med det förebyggande underhållet på våra broar?

Förebyggande underhåll är åtgärder som är planerade och ska leda till att vägen är framkomlig även i fram- tiden. Det handlar både om att laga brister och att förhindra att det uppstår brister. Åtgärderna kan vara allt från fiäckvisa lagningar till stora ombyggnader.

Hur länge ska en bro hålla?

Järnvägsbroar. -Dagens järnvägsbroar ska hålla i minst 120 år.

Varför behöver tunnlar oftast mer underhåll än broar?

Broarna och tunnlarna motsvarar ett mycket stort värde, drygt 150 miljarder kronor, det så kallade anläggningskapitalet. Vårt uppdrag är att leverera avsedd funktion till lägsta möjliga samhällskostnad, vilket innebär att det är viktigt att underhålla dem effektivt under hela sin planerade livslängd.

Varför tvättar man broar?

Vi inspekterar alla broar handnära minst vart sjätte år och har bra koll på tillståndet och bra stöd och regelverk. Planerat underhåll utförs då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt.

Vem har hand om järnvägen?

Trafikverket ansvar för skötseln av cirka 14 000 spårkilometer i landet och anläggningen kräver ett ständigt underhåll. Vi använder cirka 6 miljarder kronor per år till drift och underhåll av järnvägsanläggningen. Vissa problem som uppkommer på eller längst med banan är årstidsrelaterade.

Vad räknas som allmän trafik?

Allmän väg definieras enligt väglagen (1971:948) enligt följande; Stat eller kommun är väghållare för allmänna vägar. Regeringen kan besluta att en kommun ska vara väghållare för allmänna vägar inom kommunen eller vissa delar eller vägar inom kommunen. Inom tätorter med detaljplan finns gator som utgör allmän plats.

Vad räknas som enskild väg?

Enskild väg är väg som inte är allmän väg. Det finns cirka 430 000 km enskild väg i Sverige. Skylt för enskild väg har svart text mot gul bakgrund med en röd pil. Dessa vägar måste hållas öppna för allmän trafik.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen