Vad ar statens ansvar?

Vad är statens ansvar?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad ansvarar kommun och landsting för?

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden. Regioner och kommuner kan avtala med till exempel ett privat bolag att utföra hälso- och sjukvården eller tandvården.

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Vad får en kommun göra?

Vad gör en kommun?

  • Socialtjänsten – äldreomsorg och sociala biståndsfrågor.
  • Barnomsorg.
  • Skola för barn och ungdom.
  • Plan- och byggfrågor.
  • Hälso- och miljöskydd.
  • Renhållning och avfallshantering.
  • Räddningstjänst.
  • Vatten och avlopp.

Vad innefattar staten?

Maj:t) är den offentliga centralmakten i Sverige, vars organ består av statschefen, riksdagen och regeringen, samt de domstolar och förvaltningsmyndigheter som lyder under dessa. Svenska staten är en juridisk person och är internationellt en folkrättsligt erkänd suverän entitet.

Vilka uppgifter önskar staten att kommunen sköter?

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning.

Vilken del av folkhälsoarbetet ansvarar landsting för?

Landstingets ansvar för att förebygga ohälsa finns inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen. Kommunerna har ett ansvar för människors hälsa och välfärd enligt hälsoskyddslagen och socialtjänstlagen.

Vad ansvarar kommunen för inom vård och omsorg?

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Genom uppsökande verksamhet ska kommunen skaffa sig kunskap om livssituationen för personer med funktionsnedsättning och planera insatser för dem.

Vad har landstinget ansvar för?

Landsting är den numera historiska organisationen för självstyrande regionala enheter i Sverige. Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling.

Vad bestämmer kommunpolitikerna ge några exempel på vad för saker som kommunen bestämmer om?

Det här gör kommunfullmäktige Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vad får en kommun sälja?

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i konkurrenslagen. Regeln innebär att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Det gäller även uthyrning.

Vad innebär en nämnd?

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen