Vad ar skillnad mellan lansstyrelse och region?

Vad är skillnad mellan länsstyrelse och region?

Länsstyrelserna i Sverige Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna.

Vad är förvaltningsmodell?

Förvaltningsmodellen beskriver de metoder och processer som leder till en högre nyttjandegrad av investeringar och resurser gällande förvaltningsobjektet. Förvaltningsmodellen fungerar som vägledning för hur arbetet ska bedrivas inom verksamheten och IT.

Vad motsvarar kommunfullmäktige på nationell nivå?

Högsta styrande organet i en kommun är kommunfullmäktige. Den motsvarar riksdagen på statliga nivån.

Vilka tre Styrnivåer bygger Sveriges offentliga förvaltning på?

Vilka tre styrnivåer bygger Sveriges offentliga förvaltning på? Nationell (riksdag och regering), regional (län och region) och lokal (kommun).

Är region och län samma sak?

Sverige är indelat i 21 län för att landet ska kunna skötas på regional nivå. Varje län är sedan uppdelat i ett antal kommuner inom vilka Sverige kan skötas på lokal nivå. Varje län har också en region – en enhet som styrs av folkvalda politiker. Regionerna kallades tidigare för landsting.

Vem väljer länsstyrelse?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas.

Vad gör den svenska statsförvaltningen?

Statlig förvaltning handlar om att ge statliga myndigheter verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra de beslut som regeringen och riksdagen har fattat.

Vad menas med lokal nivå?

Lokal nivå Kommunerna ansvarar för den mesta samhällsservice som finns där vi bor som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts av folket. Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige. Kommunallagen styr kommunernas arbete.

Hur styrs Sverige på nationell nivå?

Nationell nivå Riksdagen har makt att stifta lagar. Riksdagen representerar folket på nationell nivå. Regeringen styr Sverige genom att den ser till att riksdagens beslut blir verklighet och kommer med idéer till nya lagar och lagändringar.

Vilka sitter i kommunfullmäktige Sundsvall?

Kontakt

  • Arianne Sundman (S) Kommunfullmäktiges ordförande. [email protected]
  • Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda. 060-19 10 00.
  • Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret.
  • Patrik Jansson Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret.
  • Pär Hammarberg Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret.

Vad styr staten över?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

På vilka tre nivåer drivs folkhälsoarbetet i Sverige på?

Hälsofrämjande arbete inom psykisk hälsa, levnadsvanor och fysisk miljö Myndigheten sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap för stöd till hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete, bl. a. kring psykisk hälsa, sexuell hälsa och levnadsvanor.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen