Vad ar kunskapsteoretiskt perspektiv?

Vad är kunskapsteoretiskt perspektiv?

Epistemologi är det samma som kunskapsteori, det vill säga läran om vad man kan veta och hur man kan nå kunskap. Två klassiska epistemologiska riktningar är rationalismen och empirismen. En kunskapsteori som baserar sig på en realistisk uppfattning av verkligheten hävdar att studieobjektet i sig är källa till kunskap.

Vad betyder Propositionella?

Vetenskaplig kunskap (i resultatform) utgörs av propositionell kunskap: det påstår något om hur världen är beskaffad. För att kunna förstå vetenskapliga resultat måste en individ även ha vissa färdigheter, såsom att kunna läsa, kunna tolka, göras beräkningar samt kunna värdera kritiskt.

Vad är Epistemisk orättvisa?

Fricker talar om epistemisk, eller kunskapsmässig orättvisa, som hon menar drabbar främst grupper som också annars är missgynnade, som kvinnor och etniska minoriteter. ”Vittnesorättvisa” till exempel, är när ett vittne inte blir trott på grund av fördomar mot hennes kön, eller sociala eller etniska grupp.

Vad är kunskapsteori?

Inom kunskapsteorin försöker man att besvara frågor om vad det innebär att ha kunskap om något, eller vad det innebär att ha goda skäl att tro att något är sant.

Vad menas med rationalism?

Rationalism är alla filosofiska riktningar, som är centrerade kring förnuftet (ratio på latin), tänkandet och tingens logiska ordning. Rationalismen utvecklades under 1600- och 1700-talen då filosoferna René Descartes, Baruch Spinoza och Gottfried Wilhelm Leibniz byggde upp metafysiska system.

Vad är empirism och rationalism?

Alltså; rationalismen är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som hävdar, till skillnad från den empiriska, att vår kunskap inte behöver ha sin grund i erfarenheten, utan att vi har medfödda idéer och att människan med hjälp av förnuftet kan vinna insikt i verklighetens sanna natur.

Vad är pragmatiska Sanningsteorin?

Pragmatism är en filosofi och sanningsteori som uppkom i USA vid slutet av 1800-talet och som kännetecknas av fokus på handlingars och påståendens praktiska konsekvenser. Den populariserades av William James i Will to believe (1897), Philosophical conceptions and practical results (1898) och Pragmatism (1907).

Hur får man kunskap?

Kunskapsteori eller Epistemologi diskuterar egenskaper hos termen ”kunskap” och hur kunskap kan skapas. Diskussionen kan sammanfattas som: ”Vet vi något?” och ”Kan vi bevisa att vi vet något?” (”Vet vi att vi vet?”). Existens av kunskap är en kärnfråga inom filosofin.

Hur ger induktion oss kunskap?

Induktion är inom vetenskapsteori en slutledningmetod som härleder generella slutsatser utifrån ett antal enskilda fall. Utifrån empiriska erfarenheter inducerar man en sannolik slutsats. Inom naturvetenskap används metoden i kombination med deduktion och falsifikation.

Vad menas med empirism och rationalism?

Vad är Sinneserfarenhet?

Empirism kommer av det grekiska ordet εμπειρία (empeiria), som betyder erfarenhet. Empirismen menar, i korthet, att all kunskap ytterst sett vilar på sinneserfarenhet. Empirismen kan spåras tillbaka till Aristoteles, men låt oss börja med den engelske filosofen John Locke.

Vad är skillnaden mellan Descartes och Locke?

John Locke levde i England och han ansåg i motsats till Platon och Descartes att människan inte har några medfödda idéer. Han menade att all vår kunskap är grundad på erfarenhet. I sin politiska filosofi menar Locke att människan i naturtillståndet inte har rätt att skada en annan människa, allt enligt Guds lag.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen