Vad ar Hoga Kusten linjen?

Vad är Höga Kusten linjen?

Högsta kustlinjen, HK, visar den högsta nivån i terrängen där strandmärken från det hav, eller de stadier av Östersjön, som täckte delar av landet vid inlandsisens försvinnande, påträffas. Högsta kustlinjen varierar i hela landet. De högsta nivåerna, cirka 289 meter ovan dagens yta, finns i Ångermanland.

Varför varierar Högsta kustlinjen?

Efter istiden var stora delar av Sverige nedtryckt under den tidens havsyta. I Sverige finns stora landområden som varit täckta av vatten men som genom landhöjningen torrlagts. Den nivå som vattnet nådde då det stod som högst brukar kallas den högsta kustlinjen. Nivån för denna kustlinje varierar i landet.

Hur har Högsta kustlinjen påverkat vårt naturlandskap?

Högsta kustlinjen är den högsta landnivå som havsytan nådde när vattnet stod som högst efter avsmältningen. Med strandförskjutningen har landskapets jordtäcke utvecklat olika jordarter i de högre platåerna och dalgångarna i utredningsområdet och kan grovt delas upp i morän och postglaciala sediment.

Hur mycket höjs Sverige?

Hittills har landet höjt sig flera hundra meter och man räknar med många tiotals meter återstår. Landhöjningen varierar och är störst i norra Sverige vid Bottenvikskusten (cirka 10 mm/år) och minst i Skåne (cirka 1 mm/år). Landhöjningen kan studeras med vattenståndsobservationer.

Vad kallas ett område med nytt land från havsbotten?

Det här fenomenet kallas postglacial landhöjning och det förekommer överallt i regionen, även under havsytan. Till att börja med var landhöjningen extremt snabb och när all inlandsis hade smultit hade jordskorpan redan stigit 500 meter i Höga Kusten.

Hur olika jordarter påverkar landskapet?

På flera platser bildar jordarterna distinkta ytformer, till exempel rullstensåsar. Jordarternas sammansättning påverkar även hur känslig marken är för olika för föroreningar. Vissa jordarter kan skapa problem då det finns risk att de plötsligt kommer i rörelse genom skred eller ras.

Hur påverkade inlandsisen?

Under istiderna täcktes största delen av norra Europa av en inlandsis som långsamt rörde sig över landskapet. När inlandsisen rörde sig över landytan, följde löst material och bitar av berggrunden med – material som sedan avsattes som en ny jordart, morän. Extremt storblockig morän mellan Mora och Vansbro i Dalarna.

På vilka sätt har den senaste istiden påverkat landskapet?

Den senaste inlandsisen har satt tydliga spår Efter den senaste istiden var stora delar av dagens landområden nedpressade under havets yta. Genom landhöjningen har landet därefter lyfts och stora delar av Sverige utgörs följaktligen av områden som tidigare legat under vatten. Landhöjningen pågår fortfarande.

Hur mycket höjs Höga kusten?

Landet i Höga Kusten/Kvarkens skärgård stiger med 8-8,5 millimeter per år. Nu motverkas denna landhöjning av att havsytan höjs på grund av klimatförändringen. Havsytan har höjts med cirka 3 millimeter per år senaste 30 åren, så den landhöjning som vi märker av är numera bara 5 millimeter per år.”

Hur bildas strandvallar?

Svallat material, strandvallar med mera är resultatet av vågors och strömmars påverkan. Morän och isälvsavlagringar vid och under högsta kustlinjen är ofta helt eller delvis omlagrade av vågor och havsströmmar. På samma sätt omlagras morän och andra jordarter som idag befinner sig i strandzonen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen