Vad ar fyra horn?

Vad är fyra hörn?

I denna värderingsövning utgår man från ett problem eller en fråga som deltagarna ska ta ställning till. Ledaren ger gruppen fyra alternativ – en för varje hörn i rummet. Ett av hörnen bör vara ett öppet alternativ – något annat.

Vad är en Värderingsövning?

Värderingsövningar är en bra metod för att få en grupp att fundera kring sina åsikter och värderingar och ett sätt att starta en diskussion samt involvera alla deltagarna i den. Exempel på värderingsövningar är 4 hörn och Heta stolen. Ingen får värdera någon annans åsikt. Däremot får man ställa frågor till varandra.

Vad betyder heta stolen?

Gruppen sitter på stolar i en ring. Ett påstående läses upp och varje deltagare ska ta ställning till påståendet. Den som instämmer i påståendet sitter kvar, den som inte instämmer måste byta plats med en annan deltagare, Se till att det finns en tom stol i ringen.

Vad kan man uppnå genom värderingsövningar?

Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar. Övningarna är särskilt användbara vid samtal om frågor som saknar givna svar.

Vem ska räddas?

Detta är en värderingsövning där deltagarna förutsättningslöst ska fundera kring vem som ska räddas först vid ett olyckstillfälle. Syftet är att få dem att börja fundera kring den egna människosynen och huruvida alla människor värderas lika.

Vad är det som gör att du kan sitta kvar på stolen?

Om man instämmer i påståendet ska man resa sig upp och byta stol med någon annan som också instämmer. Genom att sitta kvar på stolen så markerar deltagarna att de inte instämmer i påståendet. Se till att det finns en extra stol som man kan flytta till även om man är ensam om att instämma.

Vilka är de tre vanligaste etiska modellerna?

Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel.

Vad är en etisk regel?

Etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. Den etiska reflektionen utmärker sig genom att man försöker ge skäl till varför man handlar som man gör eller varför man valt de värden man valt.

Vilket är det etiska dilemmat?

Att hamna i en situation som är svår att hantera eftersom inget av de möjliga handlingsalternativen framstår som självklart bättre än de andra kan beskrivas som ett etiskt dilemma. Hur man än gör så blir det fel. I arbetet med att stödja, hjälpa och vårda andra människor uppstår lätt dessa situationer.

Vad är regel etik?

Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen.

Vad menas med etiken?

Moral rör människans praktiska och faktiska handlande. Det är alltså den handlande personen eller personens konkreta handling som är moralisk eller omoralisk. Etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa.

Vad är en etisk teori?

Etik handlar om vad som kan anses vara rätt och fel i mänskligt handlande. Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen