Vad ar forsurning av sjoar?

Vad är försurning av sjöar?

Idag uppskattas att ca 17000 av Sveriges 88000 sjöar är drabbade. Konsekvenserna av det sura nedfallet är betydande: Försurning leder till utdöende av arter och förändrad artsammansättning samt vittring av byggnader, maskiner och kulturarv. Öran, Huddinge och Haninge kommuner. En kalkad sjö med höga biologiska värden.

Hur ser man att en sjö är försurad?

En försurad sjö saknar många växter och djur som man hittar i en icke försurad sjö. Först försvinner kräftor, snäckor, mört, samt många arter av växtplankton. Humösa sjöar (bruna sjöar) är normalt sett lite surare än klarvattensjöar i och med att många humusämnen är just syror.

Vad kan hända med växter djur när det blir surt?

Av växterna påverkas växtplankton (=alger) mest många av dessa är känsliga mot låga pH och försvinner. Många djur är känsliga mot låga pH-värden t. Om grundvattnet försuras sjunker pH och alkalinitet och vissa metaller ökar (t. ex aluminium).

Vad gör man åt försurade sjöar?

Kalkning och andra motåtgärder

 1. En av de största miljöinsatserna.
 2. Kalkning ger önskade och positiva effekter.
 3. Hälften så många arter i försurade vatten.
 4. Utvärderingar visar att det går åt rätt håll.
 5. Kalkningen har minskat.
 6. Kalken sprids i sjöar, på våtmarker och till vattendrag.
 7. Återhämtningen från försurningen avstannar.

Varför har försurade sjöar klart vatten?

Sjöar och vattendrag I skogssjöar blir ofta vattnet betydligt klarare än förut, eftersom humusämnen, som är bruna, inte längre kan vara lösta i vattnet, utan fälls ut och sjunker till botten. Snösmältning kan också bidra till försurning eftersom smältvatten ofta innehåller starka syror.

Hur ser man att en sjö är övergödd?

Den ökade vegetationen gör vattnet grumligt vilket gör att ljusgenomsläppet i sjön blir sämre, detta påverkar dels bottenväxter som inte kan genomföra fotosyntes, samt så påverkas de djur som använder sin syn för att hitta föda.

Hur kan man tillfälligt rädda en försurad sjö?

Data kommer från EMEP.

 1. Svavel från kol och olja ger surt regn.
 2. Vegetationen motverkar kvävets försurningseffekt.
 3. Skogens tillväxt försurar marken.
 4. Svavelutsläppen minskade kraftigt under 1980- och 1990-talet.
 5. Mindre reduktion av kväveutsläpp.
 6. Nederbörden allt mindre sur.
 7. Försurningen från skogsbruk ökar.

Kan man sjöar mot försurning?

Det enda hållbara sättet att förhindra fortsatt försurning av sjöar och vattendrag är att minska utsläppen av sura föroreningar som svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak.

Vad är det som orsakar försurning i Sverige?

Människans bidrag till försurningen är främst orsakad av utsläpp vid förbränning av kol och olja men även det nutida intensiva skogsbruket bidrar. Svavelnedfallet har minskat kraftigt under de senaste 20 åren, framför allt i södra Sverige.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen