Vad ar en fastighet enligt jordabalken?

Vad är en fastighet enligt jordabalken?

Den civilrättsliga definitionen av fastighet. Den civilrättsliga definitionen av fastighet framgår av första kapitlet jordabalken. Där framgår att fast egendom är jord som är indelad i fastigheter och att till fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör (1 kap. 1 § JB).

Vad reglerar jordabalken?

Jordabalkens regler tillhör den allmänna fastighetsrätten och rör främst rättsförhållanden mellan enskilda personer. Jordabalken är indelad i två avdelningar. Den första avdelningen (1-18 kap.) innehåller regler om fast egendom, medan den andra avdelningen (19-24 kap.)

Vilket SFS nummer har regeringsformen?

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform Svensk författningssamling 1974:1974:152 t.o.m. SFS 2018:1903 – Riksdagen.

Vilken grundlag reglerar förutsättningarna för expropriation?

För att expropriation ska beviljas krävs dels att den sker för ett berättigat ändamål. Eftersom expropriation är ett intrång i äganderätten krävs även enligt 2 kap. 18 § regeringsformen att expropriationen sker för tillgodose angelägna allmänna intressen. Den vars fastighet exproprieras ska ersättas ekonomiskt.

Vad räknas som fast egendom?

Fast egendom kan åsyfta dels ett konkret fysiskt objekt och dels äganderätt till ett sådant objekt. Till fast egendom räknas också tillbehör till fastighet, se JB 2 kap. För att veta vad som ska ingå i ett fastighetsköp är det viktigt att ta reda på om ett föremål ska anses vara fast egendom eller lös egendom.

Vad räknas som Byggnadstillbehör?

Fast inredning och annat varmed en byggnad blivit försedd, om den är ägnad till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna enligt 2 kap. 2 § jordabalken. Definitionen återfinns i JB 2:2.

Vilka regler i JB 4 kap är delvis Indispositiva?

4 kap 19 § jordabalken kan avtalas bort Felreglerna i jordabalken är dispositiva, vilket innebär att parterna kan avtala bort dem. Detta gäller även när reglerna ersatts av ett villkor som är till nackdel för köparen, såsom att denne avstår från att göra anspråk mot säljaren på grund av ett dolt fel.

Vad reglerar hyreslagen?

Hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst när en nyttjanderätt upplåts. I hyreslagen finns bestämmelser om hyra av både bostäder och lokaler. Det innebär att hyresgästen som huvudregel har rätt att få hyresavtalet förlängt ifall hyresvärden skulle säga upp avtalet.

Vad är ett SFS nummer och hur vet vi vilket SFS nummer en lag har?

Svensk författningssamling (SFS) är en kronologisk sammanställning av Sveriges författningar, som utgörs av lagar och förordningar. Författningen får då ett eget SFS-nummer, som består av årtalet för utfärdandet följt av ett kolon (:) samt ett löpnummer som tilldelas i kronologisk ordning alltefter utfärdandet.

Vad menas med det allmänna i regeringsformen?

Riksdagen godkände för knappt en månad sedan en rad ändringar i regeringsformen som gäller grundläggande fri- och rättigheter. Det är uttrycket det allmänna, lånat från regeringsformen i Sverige av år 1974 (de gamla stadgandena i vår regeringsform härrörde från 1919). …

Vilken lag reglerar hur fastigheter kan förändras och nybildas?

I 1 b § finns särskilda bestämmelser om fastighetsbildning som innebär att en ägarlägenhetsfastighet nybildas eller ombildas. Lag (2009:183). 1 b § Vid fastighetsbildning som medför att en ägarlägenhetsfastighet nybildas eller ombildas tillämpas 1 a § med de tillägg och avvikelser som anges i andra och tredje styckena.

Vem kan begära expropriation?

Både staten, kommuner och enskilda kan begära expropriation genom ansökan till regeringen. I praktiken prövas expropriationsfrågor oftast av den lokala länsstyrelsen eller lantmäterimyndigheten. Fastigheter som ägs av staten kan inte exproprieras.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen