Vad ar en deponi?

Vad är en deponi?

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel förorenade massor. Under 2000-talet infördes en rad förbud mot att deponera vissa avfallsslag och strängare lagstiftning vilket medförde att en stor del av de aktiva deponierna i Sverige har avslutats.

Hur fungerar soptippar?

Soptipp, på senare år även kallad deponi, är en plats där avfall dumpas (deponeras). Många soptippar har även installerat gasutvinningsanläggningar där deponigas, främst bestående av metan, tas om hand. Metan börjar bildas när syret inne i deponin tar slut och anaeroba bakterier tar över nedbrytningen.

Vad sorteras som deponi?

Deponi. Glas, tjärpapp, PVC-plast, armerad plast, isolering, presenningar, plastmattor, slangar, tätskiktsduk, tyg och gips.

Vad menas med lakvatten från en deponi?

Lakvatten är vatten som varit i kontakt med deponerat material och som avleds från eller hålls kvar i en deponi. Det kommer till största delen från nederbörd som lakar ut lösliga ämnen och partiklar ur deponerade massor.

Vad betyder energiutvinning?

Genom att använda avfall som bränsle för produktion av värme och el tas energiinnehållet i avfallet tillvara. Energiåtervinning är ett hygieniskt och miljömässigt bra sätt att behandla det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod.

Vad är ett sopberg?

Soptippar och sopberg Stora soptippar som växte upp utanför städerna förstörde grundvattnet och orsakade stora, giftiga, rökmoln när de brändes. Det finns flera exempel på hur landsortsbor i närheten jagat bort soptransporter med vapen i hand när de närmat sig soptipparna.

Vad är en avfall?

Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Om avfallet inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människor och miljön.

Vad menas med att deponera hyran?

Om du hyr en bostad eller lokal kan du i vissa fall deponera hela eller delar av hyran hos Länsstyrelsen. Vid en deponering tar vi emot och förvarar pengar som du ska betala till hyresvärden.

Hur sorteras plastmatta?

Plastmatta sorteras som Brännbart grovavfall Plastmatta i bra skick kan lämnas till en secondhandbutik för vidareförsäljning.

Vad sorteras laminatgolv som?

Laminat av trä sorteras som Trä

Vad är deponering av avfall?

Mindre än hälften av det avfall som kommer in till deponiområdet läggs faktiskt på deponin. Mycket sorteras ut för bearbetning, för vidare transport till återanvändning, återvinning och energiutvinning.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen