Vad ar CFC foreningar?

Vad är CFC föreningar?

Klorfluorkarboner, även betecknade med förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds, klor-fluor-kol-föreningar, är en samling halogenkolväten med kort kolkedja. Handelsnamnet är freoner. När CFC-gaser kommer ut i luften bidrar de till växthuseffekten så länge de uppehåller sig i troposfären.

Vad är CFC förkortning för?

CFC, förkortning för chlorofluorocarbons, (klorfluorkolföreningar) eller freoner.

Var finns klorfluorkarboner?

Exempel på ozonförtunnande ämnen är CFC (klorfluorkarboner) och HCFC (klorfluorkolväten) som kallas för freoner. Freoner finns i t. ex. kyl- och luftkonditioneringsutrustningar och värmepumpsanläggningar.

Var kommer CFC gaser ifrån?

I dagsläget är isolermaterial den största källan till utsläpp av CFC5. Utsläpp av CFC från isolermaterial sker både vid felaktigt omhändertagande av CFC-haltigt byggmaterial vid rivning samt via passivt läckage av CFC från isolermaterial. Utsläpp av CFC sker även från varor och produkter där CFC använts som köldmedier.

Vad består freoner av?

Freon är ursprungligen kemiföretaget DuPonts handelsnamn på köldmedium bestående av olika halogenerade kolväten. Ordet är härlett från engelskans freeze. Utgångspunkten för dessa föreningar är enkla kolväten där någon eller några av väteatomer har ersatts med klor- och/eller fluoratomer.

När förbjöds freoner?

avfettningsmedel och liknande. 1979 förbjöds i vårt land användningen av freoner som drivgas i sprayförpackningar.

Vad är CFC regler?

Kortfattat innebär dagens CFC-regler att delägare av utländska juridiska personer i vissa fall beskattas för den utländska juridiska personens nettoinkomst. Beskattningen sker löpande och aktualiseras om den utländska juridiska personens inkomster är lågbeskattade i det land där den juridiska personen har hemvist.

Vad betyder köldmedia?

Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme levereras. Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar.

Hur skapas freoner?

Har ersatt Freonet?

Det problemet löstes när de ersattes av freoner på 1920-talet. De började fasas ut, och sedan 1995 tillverkas inte längre kylskåp som använder freon. Idag används R134a och isobutan som kylmedel, vilka inte skadar ozonlagret.

Vad var det som freoner skadade?

Tidigare innehöll köldmedia freoner som skadade ozonskiktet. Dessa har nu förbjudits, men många av dagens köldmedia är istället växthusgaser som har tusentals gånger större växthuseffekt än koldioxid.

Vilket ämne bryter ner ozonskiktet?

I maj 2018 upptäckte amerikanska forskare förhöjda halter av CFC-11 atmosfären. Ämnet är en av de freoner som bryter ner ozonskiktet. CFC-11 används bland annat som kylmedium och har länge varit förbjudet. Men nu hade alltså någon, eller några, använt CFC-11 i något slags produktion.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen