Vad ar aterexport?

Vad är återexport?

Återexport är ett omfattande begrepp och berör också transitvaror som inte hänförs till något som helst tullförfarande inom EU:s tullområde. Man kan som exempel nämna omlastning av transitvaror i hamnar och på flygfält eller mellanlandning och uppehåll inom tullområdet.

Hur fungerar ett tullager?

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett tullager. Då betalar du tull och skatt först när du avslutar tullagerförfarandet och anmäler varan till import. Om varan ska återexporteras betalar du ingen tull eller skatt alls för varan i EU.

Vad är slutanvändning?

Slutanvändning (end-use) Vissa varor som införs från ett land utanför unionens tullområde kan beviljas gynnsam tullbehandling på grund av deras slutanvändning (end-use) när de övergår till fri omsättning i unionens tullområde, förutsatt att de används för ett visst ändamål eller i ett visst sammanhang.

Vad menas med aktiv förädling?

Vid förfarandet för aktiv förädling importeras varor från tredje länder till Europeiska unionen med avsikten att t. ex. bearbeta, reparera, restaurera eller på annat hantera varorna. Efter den aktiva förädlingen kan varorna återexporteras eller överlåtas till fri omsättning.

Vad är ett Tullförfarande?

Övergång till fri omsättning: Tullförfarandet innebär att varan importeras och tas in till EU. Grundprincipen är att Tullverket enbart ska låta produkter övergå i fri omsättning om de uppfyller de krav som gäller för att de ska få släpps ut på marknaden.

Vad betyder passiv förädling?

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU för att bearbeta eller reparera. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import.

Hur används de olika lagren tillfälligt lager och tullager?

Välj lämpligt handlingssätt och lagringssätt Varor kan förvaras i ett tillfälligt lager högst 90 dagar. I tullager är tiden för lagringen inte begränsad. Om du behöver en kortvarig lagring och om ingenting behöver göras på varorna kan tillfällig lagring motsvara dina behov.

Hur länge får varor lagras på ett tullager?

I tullager lagras oförtullade varor. Tullager är avsedda för lagerhavare som behöver lagra varor längre än de 90 dagar som tillfällig lagring möjliggör eller som hanterar varorna på något sätt, t. ex. sorterar eller ompackar dem.

Vad är Förmånskod Tullverket?

Ansök om tullfrihet Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder: Fält 24 – Transaktionens art: 9. Fält 36 – Förmånskod: 100. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C36.

Vad är skillnaden på aktiv och passiv förädling?

Aktiv förädling innebär att du importerar en vara till EU och låter bearbeta eller reparera varan (förädlingsprocesser) utan att betala tull under förfarandet. Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till tredje land för bearbetning eller reparation.

Vad menas med passiv förädling?

Vad är gemensamt för de särskilda förfaranden som finns?

Särskilda förfaranden är transitering, lagring (tullager och frizoner), särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) och förädling (aktiv och passiv förädling). Begreppet ”känsliga varor” inom transitering försvinner helt.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen