Nar slutade man med freon?

När slutade man med freon?

Larm om ozonhålet Efter larmen om ozonhålet i slutet av 80-talet slutade Electrolux med att tillverka kylskåp med den farligaste formen av freoner, CFC. De freonerna blev förbjudna i hela i-världen 1996. Men sen 1998 har Electrolux tillverkat 900 000 kylskåp med 300 ton CFC-freoner per år i Indien.

När upptäcktes freoner?

1930 syntetiserade Midgley difluorklormetan (freon).

Vad används freoner till förr?

Freoner är gaser som förr användes i till exempel kylskåp och var en orsak till ozonhålet i atmosfären. I det så kallade Montrealprotokollet bestämdes därför i slutet av 80-talet att produktion av freoner skulle rapporteras och upphöra helt 2010.

Hur påverkar freoner miljön?

Under användning av freoner riskerar de att släppas ut i atmosfären. Freoner är växthusgaser och utsläpp av dessa bidrar därmed till ökad global uppvärmning. Eftersom freoner är så stabila molekyler så är de långlivade i atmosfären.

När och var skrevs avtalet under som förbjuder de undertecknade länderna att släppa ut ozonförstörande ämnen?

De senaste åren har det sett ut som att ozonhålet vid Antarktis håller på att återhämta sig. Detta tack vare Montrealavtalet som skrevs under 1987 för att förbjuda freoner, en ozonförstörande gas.

Vad ersatte Freonet?

Det problemet löstes när de ersattes av freoner på 1920-talet. De började fasas ut, och sedan 1995 tillverkas inte längre kylskåp som använder freon. Idag används R134a och isobutan som kylmedel, vilka inte skadar ozonlagret.

Var finns freoner?

Isolermaterial med freoner (CFC och HCFC) finns i kylskåp och frysar, garageportar, platsbyggda kylrum, skivisolering i byggnader och mark, sandwichkonstruktioner, runt fjärrvärmerör med mera.

Vad hette freon förr?

I sprayburkar och i kylskåp användes tidigare gaser som kallades ”freon”, eller klorfluorkarboner. Även förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds används. Freonerna förbjöds genom Montrealprotokollet från 1987 eftersom de förstörde ozonskiktet.

Vilken effekt har freoner?

Det låter inte mycket, men förutom ämnets skadliga verkan på ozonskiktet så är freon en oerhört kraftfull växthusgas. Effekten av utsläpp är genomsnittligt 7000 gånger högre än ”vanlig” koldioxid (CFC 12 har en omräkningsfaktor på 10720, CFC 11 har faktorn 4680).

Vad gör metangas för miljön?

Metan (CH4) är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid på kort sikt, men bryts snabbare ner i atmosfären. Utslaget på 100 år blir dess påverkan 34 gånger så stor som för koldioxid, men räknar man på kortare sikt blir påverkan jämfört med koldioxid ännu större.

Vad skulle ske med livet på jorden om ozonskiktet inte fanns?

Ett minskat ozonskikt medför att mer skadlig UV-strålning kan nå jordytan. För människor kan detta innebära ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen