Kan man avtala om langre uppsagningstid?

Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Genom reglering i anställningsavtalet kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om kortare eller längre uppsägningstid. Överenskommelsen får inte strida mot gällande kollektivavtal eller innebära att uppsägningstiden blir kortare än den månad som LAS anger.

Vad är normalt huvudregeln i LAS Om företaget behöver säga upp personal pga arbetsbrist?

Uppsägningstid. Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad gäller då en fast anställd byggnadsarbetare skall avskedas?

Ett anställningsförhållande kan upphöra genom uppsägning (7 §) eller avsked (18 §). Vid uppsägning avslutas inte anställningsavtalet omedelbart, utan under en viss uppsägningstid (11 §) har arbetstagaren rätt till lön och andra anställningsförmåner även om denne inte längre har några arbetsuppgifter.

Vilka typer av anställningar är möjliga enligt den arbetsrättsliga regleringen?

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tills vidare.

Vill ha kortare uppsägningstid?

Om du av någon anledning vill korta ner uppsägningstiden, exempelvis för att du insett att uppsägningstiden löper över datumet när du ska börja på din nya arbetsplats, kan du försöka förhandla med arbetsgivaren för att korta ned tiden och få sluta tidigare.

Kan man ändra uppsägningstid?

Det är dock viktigt att komma ihåg att anställningsavtal går att ändra i efterhand, om både du och arbetsgivaren kommer överens om detta. Du kan därför alltid prata med din arbetsgivare och se om arbetsgivaren kan tänka sig att i efterhand ändra den uppsägningstid som ni kommit överens om i anställningsavtalet.

Får arbetsgivare undanta några anställda från turordningsreglerna i LAS?

En arbetsgivare som har högst tio anställda får enligt lagen undanta två arbetstagare från turordningslistan som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. En arbetstagare som har fått en särskild anställning på grund av nedsatt arbetsförmåga kan också undantas.

Vad säger lagen om anställningsskydd om när och hur en arbetsgivare har rätt att säga upp personal?

LAS, eller lagen om anställningsskydd, är en svensk bestämmelse som skyddar anställda. Målet med LAS är att försäkra arbetare om att de inte ska bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetsgivare får inte säga upp sina arbetstagare hur som helst, utan det måste finnas en saklig grund.

Kan min arbetsgivare säga upp mig?

Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund , det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

När har arbetsgivaren rätt att säga upp en anställd?

Bestämmelser om avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS). En anställd får avskedas om denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (LAS 18 §). Företaget får endast avskeda en anställd på grund av handlingar som den anställde gjort inom två månader från meddelandet om avskedande.

Vad är skillnaden på tillsvidare anställning och tidsbegränsade anställningar?

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning medan tillsvidareanställning gäller till dess någon av parterna avslutar den. Oavsett anställningsform, ska du se till att ha ett skriftligt avtal innan anställningen påbörjas. Det gäller även vid visstidsanställning.

Vad ska stå i ett anställningsbevis?

Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer. Ditt namn, adress och personnummer. Anställningens tillträdesdag och var arbetsplatsen är. En kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen