I vilka fall far malsaganden ett eget bitrade?

I vilka fall får målsäganden ett eget biträde?

I propositionen, som är en del av regeringens program för att förbättra brottsoffrens ställning, föreslås att målsäganden får rätt till ett eget juri- diskt biträde — ett målsägandebiträde — vid förundersökning och rättegång rörande vissa typer av brott. Det gäller i första hand mål som rör grövre sexuella övergrepp.

Vad kostar målsägandebiträde?

Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Vem har rätt till målsägandebiträde?

Till målsägandebiträde ska förordnas en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan person som har avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning. Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas.

Finns det en risk att målsäganden upplever rättegången som ännu en kränkning och vad kan man göra åt den saken?

Dessa känner sig av olika anledningar kränkta i samband med förundersökning och rättegång. Ett missnöje från målsägandes sida kan få till kon- sekvens att dessa känner sig kränkta under den rättsliga processen. Detta kan leda till att målsäganden upplever en så kallad sekundär traumatisering.

När ska målsägandebiträde förordnas?

Det är tingsrätten som beslutar om en målsägande ska få ett målsägandebiträde. I samband med att en förundersökning (alltså polisutredning) inleds kan polisen eller åklagaren för målsägandens räkning skicka in en begäran till tingsrätten om att målsägandebiträde ska förordnas.

När tilldelas målsägandebiträde?

Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Vad kostar en försvarare?

När det gäller brottmål, det vill säga när någon är utsatt eller misstänkt för brott, så gäller speciella regler. Om man har fått en offentlig försvarare (en försvarsadvokat) så får denne normalt sett betalt enligt den s.k. rättshjälpstaxan vilket under år 2020 uppgår till 1.404 kr exkl. moms.

Vad kostar en Toppadvokat?

En advokat kan kosta över 1 342 kronor per timme så kom ihåg att alltid hålla dig underrättad om hur prisbilden utvecklas under ärendets gång. Kostnaderna för advokathjälp kan lätt skena iväg men ska enligt god advokatsed alltid vara skäliga.

När har en målsägande rätt till ett målsägarbiträde och vilken roll har ett sådant biträde?

Alla brott resulterar inte i att ett målsäganden förordnas ett målsägandebiträde. Högsta prioritet har sexualbrotten i brottsbalken kap 6 (BrB), där ska biträde förordnas så länge det inte är uppenbart att målsägande saknar behov av ett sådant (1 § p. 1 målsägandebiträdesL).

När har en målsägande rätt till ett målsägarbiträde?

Vad händer närmast efter att den målsägande har förhörts?

Efter sakframställningen håller åklagaren förhör. Om det finns en målsägande (brottsoffer) får han eller hon berätta vad som har hänt och svara på frågor. Därefter förhörs den misstänkta personen av åklagare, försvarare och domstol. Om det finns vittnen kallas dessa in, de får avlägga ed och förhörs sedan.

Kan målsägande dömas?

1 § brottsbalken. För att kunna dömas för brottet mened krävs dock att man har ljugit under ed. Målsägande och tilltalade behöver inte avlägga ed varför de inte omfattas av detta straffansvar. Det är således inte straffbart att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen