Hur valjs regionfullmaktige?

Hur väljs regionfullmäktige?

Val till regionfullmäktige sker vart fjärde år. Regionfullmäktige består av ett antal regionfullmäktigeledamöter som kan variera från 31 ledamöter i regioner med färre än 140 000 invånare till 149 ledamöter i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Hur fungerar regionerna?

En region arbetar och samverkar med kommunerna inom regionen och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokal- och kollektivtrafik, kultur, regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Den 1 januari 2019 blev resterande Landsting omvandlade till Regioner.

Hur får regionerna pengar?

Precis som är fallet med kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.

Är regionerna myndigheter?

Kommunala förvaltningsmyndigheter Kommunstyrelsen och regionstyrelsen är kommunala myndigheter, liksom kommunala och regionala nämnder. Varje kommun avgör själv hur många kommunala myndigheter det ska finnas i kommunen, i och med att kommunfullmäktige självt kan besluta om den kommunala nämndorganisationen.

Hur har regionfullmäktige fått mer makt jämfört med det gamla landstingsfullmäktige?

Den stora skillnaden mellan regioner och tidigare landstingen, är att regionfullmäktige tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna – maktförskjutning från länsstyrelsernas tjänstemän till folkvalda politiker i regionalfullmäktige.

Vilka är regionens främsta uppgifter?

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling.

Vad måste regionerna göra?

Vad hette regionerna tidigare?

Regioner benämndes tidigare landsting. I regeringsformen omnämns de som ”kommuner på regional nivå”, och ett alternativt namn är regionkommun.

Varför sköts sjukvården av regionerna och inte av kommunerna?

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden. Regioner och kommuner kan avtala med till exempel ett privat bolag att utföra hälso- och sjukvården eller tandvården.

Varifrån får kommunen in pengar till sin verksamhet?

Kommunalskatten är den största inkomstkällan Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får också statsbidrag från staten.

Är regioner statliga?

Regionen har kommunal beskattningsrätt och verksamheten finansieras till största delen via regionskatten. Därutöver får regionerna inkomster från patientavgifter och försäljning av tjänster. Staten bidrar med generella och riktade statsbidrag.

Är domstolar myndigheter?

Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen