Hur paverkas jordytan av yttre krafter?

Hur påverkas jordytan av yttre krafter?

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

Vad kan det innebära att en plats är sårbar?

En sårbar plats är ett område som ofta drabbas av katastrofer. Det kan röra sig om naturkatastrofer – utan mänsklig påverkan – eller kulturgeografiska katastrofer, d.v.s. naturrelaterade katastrofer som orsakats av människan, t. ex. skogsskövling, men också överbefolkning och miljöförstöring.

Vad menas med inre uppbyggande krafter?

Krafter som får energi från jordens inre kallas inre krafter. Det handlar till exempel om bergskedjeveckning, vulkaner och jordbävningar. Dessa krafter kan också sägas vara uppbyggande eftersom krafterna formar om jorden genom rörelser i jordskorpan.

Vad är naturgivna risker?

Klimatförändringar och naturkatastrofer (ibland benämnt som naturolyckor) är exempel på skeenden som kan hota människors liv, hälsa och försörjningsmöjligheter. Många naturgivna faktorer som utgör risker och hot kan människan inte påverka, till exempel rörelser i jordskorpan.

Vilka krafter bygger upp jordytan?

De endogena krafterna är krafter i jordens inre som påverkar jordytan. De lyfter upp och bildar nya bergsområden. Det finns olika typer av endogena krafter. Dessa är veckning, förkastning, vulkanisk aktivitet, landsänkning och landhöjning.

Vad är jordens inre och yttre krafter?

Inre (endogena) krafter som jordbävningar och vulkaner, och yttre (exogena) krafter som vind, vatten och miljöförstöring påverkar jordytan och våra livsvillkor.

Vilka är sårbara platser?

I världen finns många sårbara platser. Människorna som bor där riskerar att få sina liv förändrade av någon naturkatastrof eller människans påverkan. Exempel på sådana platser är Haiti, Bangladesh och Somalia, men det finns många fler.

Hur kan sårbarheten i torra områden öka på grund av människors verksamhet?

Hur kan sårbarheten i torra områden öka på grund av människors verksamhet? En stor del av jordens befolkning lever på platser som är sårbara för olika typer av naturkatastrofer. I rika länder finns ofta resurser så att man genom planering och förebyggande arbete kan minska skadorna av till exempel en jordbävning.

Hur fungerar uppbyggande krafter?

Då pressas jordskorpan ihop, så att berggrunden veckas och förändras och stora sjok, s.k. skollor, skjuts upp på varandra. Under tiden bergskedjans ovansida nöts ner får rötterna bergskedjan att stiga uppåt, som en kork man pressat ner i vatten, tills bergskedjan slipats ner och jordskorpan återfått normal tjocklek.

Vad är nedbrytande krafter?

Motsatsen till uppbyggande krafter kallas nedbrytande krafter, eller ”exogena processer” med fin svenska. Det allra tydligaste tecknen på att nedbrytande krafter påverkar landskapet är när du ser att löst material fallit ner längs bergsidor och bildat högar längst ner, sk. taluskoner.

Vad menas med kulturgeografi?

Kulturgeografi som ämne rör sig mellan två begrepp. Kultur anspelar på det mänskliga, vårt sätt att leva, handla och ge mening till vår värld och vår plats i den. Geografi syftar till jorden. Således är kulturgeografi det ämnet som studerar de ömsesidiga samspelen mellan människan och jorden.

Vilka olika skikt bygger upp jordklotet?

Jordklotet är en tillplattad sfär med en tunn yttre fast skorpa, följt nedåt av den heta och plastiska manteln, den flytande yttre kärnan, och den fasta inre kärnan. Jordklotet har en radie på cirka 6370 kilometer, och är något tillplattat vid polerna.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen