Hur mycket far man vaga pa en BK2 vag?

Hur mycket får man väga på en BK2 väg?

BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Vilka Bärighetsklasser finns det på vägarna i Sverige?

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen.

Hur många procent av Sveriges vägar är BK1?

På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EU:s bestämmelser. 83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.

Vilka Bärighetsklasser är de allmänna svenska vägarna indelade i och vad innebär de?

Det svenska vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser:

  • BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EU:s bestämmelser.
  • BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt.
  • BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt.

Vad räknas in i Fordonslängden?

Enligt denna paragrafs första stycke mäts ett fordons längd över de delar av fordonet, fordonståget eller lasten som skjuter ut längst. Av paragrafens andra stycke framgår att Vägverket får meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall medge att viss utrustning inte ska räknas in i fordonslängden.

Vad menas med begränsat axeltryck?

Denna skylt talar om vad som är det maximala axeltrycket för ett fordon för att passera, i detta fall 6 ton, och den finns i FN-konventionen, och i de flesta länder i Europa. Den sätts upp på en del mindre vägar med begränsningar i bärighet eller på lite svagare broar.

Var hittar man information om vilket axeltryck lastbilen är konstruerad för att tåla?

Titta vad det står för totalvikt i registreringsbeviset. Det är hur mycket lastbilen får väga (inklusive last) rent konstruktionsmässigt. Det du får fram är alltså vad bilen är konstruerad att tåla.

Vad är ett Kopplingsavstånd?

Kopplingsavstånd (EU) mm Avser avståndet från fordonets framkant till kopplingsanordningens centrum enligt EG-direktiv 70/156/EEG. Kopplingsavstånd (Nationellt) mm Avser avståndet från kopplingsanordningens centrum till första axeln.

Vad är max Fordonslängd i Sverige?

I Sverige får fordonståg vara upp till 25,25 meter långa. Upp till 24,0 meters längd finns inga särskilda krav som är föranledda av fordonslängden. Om fordonstågets längd överskrider 24,0 meter ställs emellertid särskilda krav på de ingående fordonens dimensioner och utrustning.

Hur brett får man lasta på lastbil?

Största tillåtna bredd (260 cm) får dock inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter, inte heller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen