Hur kan olika kulturer visa sig?

Hur kan olika kulturer visa sig?

Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Den höga kulturella förmågan har betraktats som en definierande egenskap hos människan.

Hur ska ett samhälle förhålla sig till andra kulturer?

Man lär sig nya seder och bruk. Man lär sig hur olika människor tänker och lever sina liv. Man lär sig att anpassa sig till sin nya miljö utan att ge upp sitt svenska jag och sina traditioner. Det är bra att reflektera kring egna normer och värderingar samtidigt som man är öppen för andras kulturer.

Vad har olika kulturer deras uttryckssätt och kulturmönster för betydelse för människors värderingar?

Olika kulturer – deras uttryckssätt och kulturmönster, samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete.

Hur förhåller man sig till avstånd vid samtal i olika kulturer?

Intimavstånd (för sex, omfamning, brottning eller viskning): 0-15 cm. Personligt avstånd (inom familjen eller mellan goda vänner): 46-76 cm. Socialt avstånd (för kommunikation mellan arbetskollegor, på stranden eller picknickgräsmattan): 1,2-2,1 m. Publikt avstånd i samband med talande inför publik: 3,7-7,6 m.

Vad händer när olika kulturer möts?

När man möter människor från andra kulturer, lär man sig mer om det som är nytt och annorlunda. Man börjar se över sin egna kultur och åsikter, det uppstår då en interkulturell sensitivitet. Interkulturell kompetens handlar om att kunna göra sig förstådd på ett sätt så att alla förstår.

På vilket sätt kan vi påverka den kultur vi lever i?

Den kultur vi föds in i influeras alltid av samhället vi lever i på individuell, utbildningsmässig-, socioekonomisk och miljömässig nivå. Kulturen är alltid uppdelad i olika sociala kategorier så som kön, normalitet, klasstillhörighet och hälsotillstånd.

Hur kan barns identitet påverkas av att växa upp i två kulturer?

Sammanfattningsvis kan man säga, att de som betraktas som andra generationen utvecklas i ett land (Sverige) som för deras föräldrar är det nytt. Dessa barn och ungdomar växer också upp med svenska språket och svenska kulturen. Då följer barnen landets kultur och värderingar, vilket kan skapa krock med familjens kultur.

Vilken kultur finns i Sverige?

Den svenska kulturen har präglats och präglas av många fenomen i samhället. Exempel på faktorer som har påverkat kulturen i Sverige är industrialiseringen, välfärdens framväxt, sekulariseringen och individualiseringen.

Vad är synlig kultur?

I en mer populär betydelse står kultur för synliga yttringar och handlingar, exempelvis musik, maträtter, klädsel och enkelt observerbara ageranden.

Hur påverkar kultur människors livsvillkor?

Helman (2007) menar att kultur är en stor del av människors liv som bland annat påverkar hur individer beter sig och uppfattar världen. Kulturen påverkar även värderingar, familjestrukturer, kroppsuppfattningar, matvanor samt strategier vid hantering av motgångar och ohälsa.

Vilka möjligheter och svårigheter kan du se i mötet mellan människor från olika kulturer?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen