Hur kan 0 5 delat med 0 5 bli 1?

Hur kan 0 5 delat med 0 5 bli 1?

Att dividera ett tal med 0,5 ger samma resultat som att multiplicera talet med 2 – Det går 2 stycken 0,5-bitar på varje meter. Så i stället för att dividera 20 med 0,5, kan du faktiskt multiplicera 20 med 2. Resultatet blir samma.

Är 0 0 definierat?

0/0 är helt enkelt odefinierat, och det är alla tal med noll i nämnaren. Ett sätt att förstå varför detta inte fungerar är detta: I nämnaren i ett bråk står det hur många lika stora delar en cirkel ska delas i.

Hur multiplicerar man på bästa sätt?

Allmänt fungerar sedan metoden på följande vis. Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet. Resultatet (produkten) av denna multiplikation sätts sedan under strecket.

Vad är 2 5 i Bråkform?

Därför är 2/1 lika med 2. Vi skriver alltså 2:an som bråket 2/1. Sedan är det bara att uppreps samma metod som i a-uppgiften. Svaret här blir 10/6, ett bråk som går att förkorta till 5/3 genom att vi delar både täljaren och nämnaren med 2.

Är negativa tal heltal?

Om vi tar alla de naturliga talen och även inkluderar alla de negativa heltalen, då får vi den mängd av tal som vi idag kallar för heltal. Heltalen fortsätter i all oändlighet åt såväl det positiva hållet som det negativa hållet.

När är ett uttryck Ej definierat?

3 a) Ett uttryck är inte definierat om man delar ett tal med noll. Vi letar därför efter det tal som gör att nämnaren i uttrycket blir noll. Nämnaren är och när blir denna nämnare noll. Därför är hela uttrycket inte definierat då .

Vad är en reell lösning?

”En lösning till en andragradsekvation som ligger på den reella tallinjen kallas för en reell lösning. De båda x-värden som vi läste av i koordinatsystemet i exemplet, x = -4 och x = 1, är båda reella lösningar.” Heltal är också reella tal. Alla tal som går att pricka ut på en tallinje är reella tal.

Hur använder man decimaltal?

Ett decimaltal är med hjälp av ett decimaltecken uppdelat i en heltalsdel och en decimaldel. Heltalsdelen står till vänster om decimaltecknet och decimaldelen står till höger om decimaltecknet. I decimaltalet 1,5 är därför siffran 1 talets heltalsdel och siffran 5 är talets decimaldel.

Hur man multiplicerar stora tal?

En metod för att multiplicera två tal med hjälp av huvudräkning är att dela upp det största talet i hundratal, tiotal, ental, osv och multiplicera varje del med det mindre talet. Om talet är större delar du upp det med start i den största delen i talet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen