Hur fungerar Sveriges domstolar?

Hur fungerar Sveriges domstolar?

I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sitt ärende prövat i en domstol. Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. En viktig princip är att domstolarna är självständiga och oberoende. Det regleras i Sveriges grundlag.

Vilka är de tre olika domstolar?

De allmänna domstolarna är uppdelade i tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

Finns det nämndemän i hovrätten?

I de mål i hovrätten där nämndemän medverkar består rätten av tre juristdomare och två nämndemän. Huvudförhandlingen skiljer sig åt jämfört med den i tingsrätten. I tingsrätten spelas förhören in med ljud och bild. Dessa inspelade förhör spelas sedan upp under huvudförhandlingen i hovrätten.

Vad är en hovrätt?

Hovrätten fungerar som andra instans mellan tingsrätten och Högsta domstolen. Det gäller både brottmål och tvistemål som överklagats från tingsrätten.

Hur fungerar nämndemannasystemet?

De svenska nämndemännen medverkar framför allt vid dömandet i brottmål vid tingsrätt och hovrätt, och har individuell rösträtt. Målsättningen är att de ska representera befolkningen och de anses ofta skapa insyn i, och på så sätt stärka förtroendet för, den dömande verksamheten.

Hur fungerar det svenska rättssystemet?

De allmänna domstolarna består av tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Den lägsta instansen (nivån) av allmänna domstolar i Sverige är tingsrätten. Det finns 48 tingsrätter förlagda över landet.

Varför har vi tre olika domstolar inom varje område?

I Sverige finns tre typer av domstolar. De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl. tvister mellan enskilda personer och myndigheter, t.

Vilka mål ska de allmänna domstolarna ta upp?

Domstolarnas eller instansernas huvudsakliga uppgift är att lösa tvister mellan medborgare och pröva åtal: Tvistemål respektive brottmål. Numera har man även utvidgat ansvarsområdet så att tingsrätter har rätt att utöva viss offentliga kontroll såsom prövning av ansökan om adoption, vissa namnbyten, etc.

Hur många dömer i hovrätten?

De som dömer i ett tvistemål i hovrätten är oftast tre juristdomare. Om målet i tingsrätten har avgjorts av tre domare är det fyra domare som dömer i hovrätten. I mål som rör familjen deltar ibland två nämndemän i dömandet. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med juristdomarna döma i målet.

Vilka dömer i en rättegång?

Tingsrätten handlägger och dömer i brottmål, till exempel mål om misshandel, stöld, narkotika, skatte- och trafikbrott. Ett misstänkt brott utreds av polisen. En åklagare bestämmer sedan om målet ska föras vidare till tingsrätten genom ett åtal.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen