Hur foradlar man olja?

Hur förädlar man olja?

Tankfartygen lossar råoljan som förvaras i stora bergrum i Torshamnen. Därifrån pumpas oljan vidare till raffinaderiet. När råoljan kokas skiktar sig olika produkter vid olika kokpunkter. Bensin separeras vid 170° C, Diesel vid 300° C och tjockolja vid 500° C.

Vart finns oljeraffinaderier?

Preem är Sveriges största raffinör med två anläggningar i Göteborg och Lysekil. Våra raffinaderier räknas till Europas modernaste och mest miljöeffektiva, med utsläpp som ligger långt under gällande miljökrav. Preem svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska.

Hur kommer oljan till fabriken?

Jo, den bildas av växter och djur som fanns för länge, länge sedan och som har legat i sand och grus under högt tryck och hög temperatur. Det som avgör vad oljan blir till är hur hög temperatur oljan utsätts för. Det är det som sker i ett oljeraffinaderi. Oljan leds in i en slags ugn och värms upp.

Varför behöver råoljan delas upp och destilleras?

Fraktionerad destillation är bland annat en vanlig metod för att dela upp råolja i oljeraffinaderier och för att rena fram olika gaser ur flytande luft. Man kan även göra detta med olja. Destillationen delar upp oljan i olika rör när råoljan värms upp så att det blir diesel, bensin, fotogen och smörjolja.

Vilken betydelse har oljan i dagens samhälle?

Oljan används för framställning av en mängd produkter. Vissa produkter som är livsviktiga för oss och andra som hjälper oss i vardagen. Inom den kemiska industrin används oljeprodukter vid produktion av plaster, färger, lacker, rengöringsmedel, mediciner, läkemedel och kosmetika.

Vad används olja till idag?

Den energirika oljan är idag vårt viktigaste fossila bränsle och en av världens viktigaste råvaror. Olja kan raffineras till bensin, fotogen och olika typer av eldningsoljor, men är också råvara till plaster och syntetfibrer…

Vad är krackning och varför görs det?

Asfalt, takpapp. 9.41 Vad är krackning och varför görs det? För att framställa tillräckligt mycket bensin slås större molekyler sönder till kolväten med 5-10 kolatomer.

Var finns fossila bränslen?

Kol och olja är urgamla växter som tryckts ner i jordskorpan och sedan utsatts för högt tryck i årtusenden. Det bildas i och för sig nya fossila bränslen över tid, men i förhållande till det uttag som görs av människan ersätts endast en procent av lagren på naturlig väg.

Hur omvandlar man olja till plast?

Molekylerna som bygger upp plastmaterial kommer nästan alltid från råolja. På ett oljeraffinaderi får oljan genomgå en rad olika behandlingar. Därefter delas oljan upp i mindre beståndsdelar. Eten, propen, styren, och andra monomerer som ingår i plast, kan sedan skickas vidare till plastindustrin.

Hur kommer olja till?

Kärt barn har många namn; Råolja kallas även petroleum, mineralolja, bergolja och ibland nafta. Det är en ibland tunnflytande, ibland tjock, vätska som bildats under tusentals år i jordens inre, av döda växter och djur som inte förmultnat, utan omvandlats av tryck och värme till kolväten.

Vad kallas de industrier som delar upp och behandlar råolja?

Ett oljeraffinaderi är ett raffinaderi där råolja raffineras och uppdelas i olika beståndsdelar med olika kokpunkt. De tre viktigaste produktströmmarna utgörs av gas och bensinråvara (nafta), mellandestillat (lätt eldningsolja och dieselolja) samt återstodsolja som utgör basen för tung eldningsolja (tjockolja).

Hur påverkas havet av oljeutsläpp?

Möjliga konsekvenser Effekter från enstaka, stora oljeutsläpp har ofta dödliga effekter i både stora och små organismer. Organismens funktioner fungerar sämre genom narkotiska effekter, cellmembranen faller isär och organismen dör. Djur med päls och fjädrar är speciellt utsatta, särskilt sjöfåglar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen