Ar det olagligt att kopa ammunition?

Är det olagligt att köpa ammunition?

Licens krävs Men ett sådant innehav behöver inte alls vara straffbart. I polisens föreskrifter angående förvärv och innehav av ammunition slås visserligen fast att innehavaren ska ha licens eller lånetillstånd på vapen i motsvarande kaliber, samt att allt innehav utan tillstånd är straffbart.

Får man bära ammunition?

Lag (2014:591). 8 § Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser.

Får man bära på sig Airsoft?

Luft-, airsoft- och paintballvapen är som huvudregel tillståndspliktiga. Dessa typer av vapen, vilka oftast drivs med kolsyra, luft eller fjäder och skjuter iväg kula, pil eller färgampull kan i vissa fall anses effektbegränsande enligt vapenlagen.

Måste man ha licens för att köpa ammunition?

För att få inneha vapen och ammunition måste du ansöka om vapenlicens. Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen.

Får vem som helst köpa ammunition?

Vilka två saker måste man uppvisa när man ska handla ammunition till sitt vapen? Legitimation och vapenlicens. Du får endast köpa ammunition till sådana vapen som du har tillstånd för.

Är ammunition Licenspliktigt?

Undantaget gäller även vid användning av svartkrut till handladdning av ammunition eller laddning direkt i vapen (gäller endast licenspliktiga vapen). Svartkrut i riskgrupp 1.1 får dock inte hanteras i bostad. Vapenlicensen gäller som tillståndsbevis vid inköp av krut.

Är patron olagligt?

Reglerna om vapen och ammunition finns i vapenlagen (1996:67). 2 § d framgår det att den som innehar ammunition utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska inte personen dömas till ansvar för otillåtet innehav av ammunition, 9 kap. 2§ andra stycket.

Vart får man använda airsoft?

Paragrafen föreskriver att skjutvapen enbart får medföras på allmän plats om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen